Konstrukcji: have + rzeczownik używa się, kiedy mowa o doświadczeniach i czynnościach, np.

I have headaches every once in a while. Miewam bóle głowy co jakiś czas.

B2


Konstrukcji: have + rzeczownik używa się również, kiedy chcemy uwzględnić dodatkowe informacje, dodając przymiotniki, np.

Rob and Kirsten strolled along the beach yesterday. The stroll was pleasant. Rob i Kirsten spacerowali wczoraj wzdłuż plaży. Przechadzka była przyjemna.
Rob and Kirsten had a pleasant stroll along the beach yesterday. Rob i Kirsten mieli wczoraj miłą przechadzkę wzdłuż plaży.

Czasami używa się konstrukcji: have + rzeczownik, kiedy w języku angielskim nie występuje pojedynczy czasownik, który opisywałby konkretną czynność lub doświadczenie, np.

Whenever there is a storm, my children have nightmares. Za każdym razem kiedy jest burza, moje dzieci mają koszmary.

P.D.2010-08-12 20:44:46