Liczbę mnogą rzeczowników (plural) tworzy się zazwyczaj przez dodanie końcówki –s do liczby pojedynczej rzeczownika, np.

 • pig świniapigs świnie,
 • cat kotcats koty,
 • car samochódcars samochody,
 • planet planetaplanets planety.

Jeżeli rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się literami: s, ss, sh, ch, o, x, z lub zz to należy dodać do niego końcówkę –es, np.

a) rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literą s, np.

 • bus autobusbuses autobusy

b) rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literami ss, np.

 • boss szefbosses szefowie,
 • address adresadresses adresy.

c) rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literami sh, np.

 • bush krzakbushes krzaki,
 • crash katastrofa, wypadekcrashes katastrofy, wypadki.

d) rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literami ch, np.

 • church kościółchurches kościoły,
 • watch zegarekwatches zegarki.

e) rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literą o, np.

 • hero bohaterheroes bohaterowie,
 • echo echoechoes echa,
 • potato ziemniakpotatoes ziemniaki,
 • tomato pomidortomatoes pomidory.

f) rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literą x, np.

 • box pudełkoboxes pudełka,
 • fox lisfoxes lisy,
 • sex płećsexes płci.

g) rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literą z, np.

 • waltz walcwaltzes walce.

Uwaga! Istnieją wyjątki dla rzeczowników zakończonych w liczbie pojedynczej spółgłoską z, przy których musimy podwoić literę z, np.

 • quiz quizquizzes quizy,
 • fez fezfezzes fezy.

h) rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literami zz, np.

 • buzz dzwonekbuzzes dzwonki.

Zauważmy jednak, że w przypadku gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się samogłoską o, wtedy forma liczby mnogiej tego rzeczownika przyjmuje końcówkę –s, np.

 • photo zdjęciephotos zdjęcia
 • kilo kilogramkilos kilogramy
 • radio radioradios radia
 • commando oddział komandosówcommandos oddziały komandosów
 • soprano sopransopranos soprany
 • concerto koncertconcertos koncerty
 • Eskimo EskimosEskimos Eskimosi
 • piano pianinopianos pianina
 • video wideovideos wideo (brak liczby mnogiej w języku polskim)
 • logo logologos logo (brak liczby mnogiej w języku polskim)

B1

Istnieją również rzeczowniki, które w liczbie mnogiej mogą przyjąć zarówno formę zakończoną spółgłoską s, jak i formę zakończoną literami es. Częściej używaną formą jest jednak ta zakończona literami es, np.

 • buffalo bizon – buffalo(e)s bizony,
 • mosquito komar – mosquito(e)s komary,
 • tornado tornado – tornado(e)s tornada,
 • volcano wulkan – volcano(e)s wulkany.

Jeżeli rzeczownik w liczbie pojedynczej zakończony jest literą y, które jest poprzedzone spółgłoską, w liczbie mnogiej zamiast litery y należy zastosować końcówkę ies, np.

 • pony kucyk – ponies kucyki,
 • balcony balkon – balconies balkony,
 • family rodzina – families rodziny,
 • lady panna – ladies panny,
 • ferry prom – ferries promy,
 • party impreza – parties imprezy.

A2

Wyjątek: nazwy własne kończące się literą y liczbie pojedynczej zwykle w liczbie mnogiej zakończone są literami ys, np.

 • I don’t like Februarys. Nie lubię lutego.

A1

Jeżeli rzeczownik zakończony jest spółgłoską f lub literami fe, to w liczbie mnogiej należy zastąpić te litery końcówką ves, np.

 • wife żona – wives żony,
 • knife nóż – knives noże,
 • calf cielę – calves cielęta,
 • elf elf – elves elfy,
 • sheaf snop – sheaves snopy,
 • half połowa – halves połowy,
 • shelf półka – shelves półki,
 • thief złodziej – thieves złodzieje,
 • leaf liść – leaves liście,
 • life życie – lives życia,
 • wolf wilk – wolves wilki,
 • loaf bochen – loaves bochny.

B1

Uwaga!

Rzeczowniki typu dwarf, hoof, scarf oraz wharf mogą mieć formy liczby mnogiej zakończone zarówno literami fs jak i ves. Formy hooves, scarves i wharves występują jednak częściej, niż ich odpowiedniki z zakończeniami fs.

A2,B2

Niektóre często używane rzeczowniki mają nieregularną liczbę mnogą. Postaraj się je zapamiętać.

 • analysis analiza – analyses analizy,
 • appendix aneks – appendices, appendixes aneksy,
 • axis oś – axes osie,
 • child dziecko – children dzieci,
 • craft siatka – craft statki,
 • crisis kryzys – crises kryzysy,
 • criterion kryterium – criteria kryteria,
 • foot stopa – feet stopy,
 • goose gęś – geese gęsi,
 • louse wesz – lice wszy,
 • mouse mysz – mice myszy,
 • man mężczyzna – men mężczyźni,
 • ox wół – oxen woły,
 • penny pens– pence pensy,
 • phenomenon zjawisko – phenomena zjawiska,
 • person człowiek – people ludzie,
 • sheep owca – sheep owce,
 • tooth ząb – teeth zęby,
 • vertebra krąg – vertebrae kręgi,
 • woman kobieta – women kobiety.

C1

Forma pennies może być również używana do mówienia o pojedynczych monetach pensowych (jednocentowych w USA). Pence używany jest do mówienia o cenach i sumach pieniędzy. Niektórzy Brytyjczycy obecnie używają słowa pence jako liczby pojedynczej.

That‘ll be ten pounds 5 pence.
Poproszę dziesięć funtów i pięć pensów.Pluralia tantum to rzeczowniki, które występują w formie liczby mnogiej, jednak ich znaczenie odnosi się do liczby pojedynczej. Cześć z tych rzeczowników występuje również w liczbie pojedynczej w niezmienionej formie jednak często w innym znaczeniu. Przykłady takich rzeczowników podajemy w poniższej tabelce.

Rzeczownik

Kontekst i przykładowe użycie

Odpowiednik danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

accomodations czasowe mieszkanie, kwatera

Are there any accomodations available at your hotel?

Czy są może dostępne w Państwa hotelu jakieś kwatery mieszkalne?

znaczenie takie samo jak accomodations, jednakże accomodation częściej używane jest w brytyjskim angielskim, zaś accomodations – w amerykańskim angielskim

amends rekompensata, odszkodowanie

I want him to make amends for all the damage he has done to my house.

Chcę żeby on zrekompensował mi wszystkie szkody, które wyrządził w moim domu.

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

annals annały

I think one day he’ll go down in the annals of history.

Myślę, że któregoś dnia on przejdzie do historii.

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

archives archiwa

Why didn’t you tell them to keep the documents in the archives?

Dlaczego nie powiedziałeś im, żeby przechowywali dokumenty w archiwach?

archive archiwum

You’d have to look in our film archive to know more about this film.

Musiałby Pan przeszukać nasze archiwum filmowe żeby dowiedzieć się więcej o tym filmie.

arms broń

They’ve decided to take up arms.

Postanowili chwycić za broń.

arm ramię, ręka

My arm hurts – I think I broke it.

Boli mnie ręka, chyba ją złamałem.

arrears zaległości, np. w płatnościach

He’s in arrears with his payments.

On ma zaległości w płaceniu.

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

ashes popiół

The city has been burned to ashes.

Miasto spłonęło na popiół.

ash popiół – znaczenie takie samo

auspices auspicje, patronat

The project is under the auspices of the President of the United States.

Projekt jest pod patronatem prezydenta Stanów Zjednoczonych.

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

banns zapowiedzi w kościele

The priest is going to read the banns of our wedding tomorrow.

Ksiądz przeczyta jutro zapowiedź naszego ślubu.

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

bowels wnętrzności, trzewia, jelita

I think I have upset bowels.

Chyba mam dolegliwości jelitowe.

bowel jelito – termin medyczny

Mr. Parker, I’m afraid you have bowel cancer.

Panie Parker, obawiam się że ma Pan raka jelit.

brains mózg, umysł, rozum

He was the brains behind the whole operation.

On był mózgiem całej operacji.

brain mózg – termin medyczny

The brain is the center of the nervous system.

Mózg jest centrum układu nerwowego.

clothes ubrania

Put on your warm clothes next time you go outside.

Ubierz się ciepło następnym razem jak będziesz wychodził na zewnątrz.

cloth szmatka/szmata, ściereczka lub obrus

Can you pass me that cloth? I want to clean the floor.

Czy mógłbyś podać mi tamtą szmatę. Chcę umyć podłogę.

I just bought a new cloth for the table.

Właśnie kupiłam nowy obrus do stołu.

clubs/diamonds/hearts/spades trefl/karo/kier/wino – kolory w kartach

If I get a jack of spades, I’ll win this game.

Jeśli dostanę waleta pik, wygram tą grę.

club klub
diamond diament
heart serce
spade łopata

He walked into the club wearing a diamond ring on one of his fingers.

Wszedł do klubu mając na jednym z palców diamentowy pierścionek.

Home is where the heart is.

Tam dom twój, gdzie serce twoje.

We need a new spade – the old one is useless now.

Potrzebujemy nowej łopaty, stara jest już bezużyteczna.

The Commons/Lords Izba Gmin/Izba Lordów – w Wielkiej Brytanii

My grandfather was in the House of Lords.

Mój dziadek był w Izbie Lordów.

common błonia
lord pan, władca

A common will be created here in the future.

W przyszłości powstaną tu błonia.

His great grandfather was a lord in this land.

Jego pradziadek był władcą tych ziem.

communications łączność, połączenia

Our city has good communications with the capital.

Nasze miasto ma dobre połączenia ze stolicą.

communication przekazywanie, porozumienie

There was a total lack of communication between them.

Pomiędzy nimi był całkowity brak porozumienia.

congratulations gratulacje

My congratulations on your success!

Gratuluję sukcesu!

a letter of congratulation list z powinszowaniami, list z gratulacjami

He has received a letter of congratulation.

Otrzymał list z gratulacjami.

contents treść, zawartość

The table of contents of the dictionary should be in the first pages.

Zawartość słownika powinna być na pierwszych stronach.

content zawartość, treść

The vitamin content is very high.

Zawartość witamin jest bardzo duża.

credentials kwalifikacje, referencje

And what are your credentials, Mr. Smith?

A jakie ma Pan kwalifikacje, Panie Smith?

credential list uwierzytelniający

May I see your credential please?

Czy mogę zobaczyć Pański list uwierzytelniający?

customs urząd celny, odprawa celna

As soon as we go through customs, we’ll be out of the country.

Jak tylko przejdziemy odprawę celną będziemy poza krajem.

custom nawyk, zwyczaj, obyczaj

It is my custom to drink coffee in the morning.

Mam w zwyczaju pijać kawę z rana.

dues składka, opłata

To be a member of our book club you have to pay annual dues.

By być członkiem naszego klubu książki, musi Pan płacić roczne składki.

due to, co się komuś należy

It was their due.

To im się należało.

funds fundusze, pieniądze

The funds for next year will be announced at our next meeting.

Fundusze na przyszły rok zostaną ogłoszone podczas naszego kolejnego zebrania.

fund fundusz

The disaster relief fund will help the victims of the flood.

Fundusz pomocy ofiarom katastrof pomoże powodzianom.

goods towary, dobytek

The goods will be transported by plane.

Towar dostarczony zostanie drogą lotniczą.

good dobro

It is a tale about the eternal fight between good and evil.

Jest to opowieść o odwiecznej walce dobra ze złem.

grassroots u podstaw, na najniższym szczeblu

He has grassroots support.

On ma poparcie na najniższym szczeblu.

grassroot lobby zorganizowanych obywateli

What we need now is grassroot support.

Czego nam teraz potrzeba, to wsparcie lobby zorganizowanych obywateli.

guts wnętrzności lub odwaga

Do you think you have the guts to do it?

Myślisz, że masz odwagę, by to zrobić?

gut bebech, brzuch

The gangster was shot in the gut.

Gangster został postrzelony w brzuch.

heads orzeł – strona monety

Do you choose heads or tails?

Wybierasz orła czy reszkę?

head głowa

My head hurts.

Boli mnie głowa.

heavens niebo, niebiosa

And then the heavens opened.

I wtedy lunęło jak z cebra.

heaven raj, niebo

Am I in heaven or am I just dreaming?

Czy jestem w raju, czy tylko mi się to śni?

honors wyróżnienia, honory

He deserves his honors.

On zasługuje na swoje wyróżnienia.

honor honor, zaszczyt

I consider it a great honor to be here.

Bycie tutaj uważam za wielki zaszczyt.

humanities nauki humanistyczne

I am interested in humanities the most.

Najbardziej interesują mnie nauki humanistyczne.

humanity ludzkość

Humanity is a very diverse group.

Ludzkość to bardzo zróżnicowana grupa.

letters literatura, literat

He’s a man of letters.

On jest literatem.

letter litera, list

I wrote a letter to him but he didn’t reply.

Napisałam do niego list, ale nie odpisał.

lodgings wynajmowany pokój, pokój do wynajęcia

Every student who is not a local should look for his own lodgings.

Każdy student, który nie jest stąd, powinien szukać sobie pokoju do wynajęcia.

lodging kwatera

A night’s lodging would be much appreciated.

Nocleg byłby mile widziany.; dosłownie: Kwatera na noc byłaby mile widziana.

looks uroda

Don’t you know that good looks aren’t everything?

Nie wiesz, że uroda to nie wszystko?

look spojrzenie

Let’s have a look at your homework.

Spójrzmy na waszą pracę domową.

mains sieć zasilająca, sieć elektryczna

I think there’s some trouble with the mains.

Chyba mamy jakieś kłopoty z siecią zasilającą.

main magistrala

The water main is in the basement.

Magistrala wodna jest w piwnicy.

manners maniery

I’m sorry, where are my manners, I haven’t introduced myself.

Przepraszam, gdzie moje maniery, nie przedstawiłem się.

manner sposób lub zachowanie

The manner in which I was treated was horrible.

Sposób, w jaki zostałam potraktowana, był okropny.

minutes protokół

Can you take the minutes afterwards?

Czy możesz później sporządzić protokół?

minute minuta

Could you give me a minute?

Czy możesz dać mi minutę?

odds notowania, szanse

The odds are against this happening.

Szanse na to są niewielkie.

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

outskirts peryferie miasta, skraj lasu

We are going to move to the outskirts of town.

Mamy zamiar wyprowadzić się na peryferia miasta.

outskirt kraniec

After a couple of hours, we have reached an outskirt hotel.

Po paru godzinach, dotarliśmy do jakiegoś oddalonego hotelu.

pains trudy, starania

I want to reward him for his pains.

Chcę wynagrodzić go za jego trudy.

pain ból

The pain was unbearable.

Ból był nie do zniesienia.

particulars szczegółowe dane, szczegółowe informacje, szczegóły

I want the full particulars.

Chcę szczegółowe informacje.

particular szczegół, wzgląd

In one particular, this was a successful mission.

Pod jednym względem była to udana misja.

premises teren, nieruchomość, lokal

No smoking is allowed on the premises of the school.

Zakaz palenia na terenie szkoły.

premise przesłanka, założenie

Let’s start with the premise that he is innocent.

Wyjdźmy z założenia, że on jest niewinny.

regards pozdrowienia

He asked me to send his regards.

Poprosił mnie, bym przesłał pozdrowienia.

regard szacunek, wzgląd

I hold you in high regard.

Mam dla Pana wiele szacunku.

relations stosunki, relacje

I have good relations with my neighbors.

Mam dobre relacje z sąsiadami.

relation związek, relacja

This bears no relation to the previous statement.

To nie ma żadnego związku z poprzednim oświadczeniem.

remains pozostałości, resztki, szczątki

The remains of the temple are still to be discovered.

Pozostałości świątyni nadal pozostają nieodkryte.

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

savings oszczędności

I don’t have any savings.

Nie mam żadnych oszczędności.

saving oszczędność

Buying this car was a saving of 200 dollars.

Kupienie tego samochodu było oszczędnością 200 dolarów.

spirits nastrój, humor

He appeared to be in high spirits.

On wydawał się być w dobrym nastroju.

spirit duch, nastrój

The meeting went in a spirit of friendship.

Spotkanie odbyło się w duchu przyjaźni.

stairs wewnętrzne schody w budynku

He quickly ran up the stairs.

Wbiegł szybko po schodach.

stair stopień, schodek

Watch out – the top stair is dangerous.

Uważaj, najwyższy stopień jest niebezpieczny.

steps drabinka, schodki – na zewnątrz jakiegoś budynku

Go down the steps to the garden, but be careful, or you might trip.

Zejdź po schodach do ogrodu, ale bądź ostrożna, bo możesz się potknąć.

step krok

It is a big step for humanity.

To wielki krok dla ludzkości.

surroundings otoczenie, okolica

The surroundings are beautiful.

Okolica jest piękna.

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

systems systemy komputerowe

Computer systems applications may be very expensive at times.

Aplikacje do systemów komputerowych mogą być niekiedy bardzo drogie.

system system, organizacja

This company lacks a system.

Ta firma jest niezorganizowana.

thanks podziękowania, dzięki

Thanks to you, I can finally see my daughter again.

Dzięki Panu mogę wreszcie znowu zobaczyć swoją córkę.

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

troops wojsko, wojska

Our troops consist of very brave men.

Nasze wojska składają się z bardzo odważnych mężczyzn.

troop gromada, grupa lub oddział

The troop train will arrive soon.

Pociąg transportujący wojska przyjedzie niebawem.

tropics kraje tropikalne, podzwrotnikowe

One day, I would like to be living in the tropics.

Pewnego dnia chciałbym zamieszkać w krajach tropikalnych.

tropic zwrotnik

Where is the Tropic of Cancer?

Gdzie jest Zwrotnik Raka?

valuables kosztowności, przedmioty wartościowe

Somebody broke into my house and stole all the valuables!

Ktoś włamał się do mojego domu i ukradł wszystkie kosztowności!

brak odpowiednika danego rzeczownika w liczbie pojedynczej

wages płaca, zarobki

What wages can I expect?

Jakich zarobków mogę się spodziewać?

wage zarobki, płaca

I wouldn’t want to work for minimum wage.

Nie chciałbym pracować za minimalną płacę.

wits rozum, rozsądek

I’m sure you have the wits not to do it.

Mam nadzieję, że masz na tyle rozumu by tego nie zrobić.

wit dowcip lub kpiarz

He is known to be a wit.

Jest znany z tego, że jest bardzo dowcipny.

writings pisma, dzieła

Next week we are going to focus on selected writings of Shakespeare.

W przyszłym tygodniu zajmiemy się wybranymi dziełami Szekspira.

writing pismo lub pisanie

His writing is legible.
Jego pismo jest czytelne.

B1

Istnieją również rzeczowniki, w których forma liczby mnogiej nie jest w jakikolwiek sposób oznaczona, ale które traktowane są jako liczba mnoga. Takie rzeczowniki to na przykład: clergy, staff itd. Rzeczowniki tego typu omówione są poniżej:

Rzeczowniki odnoszące się do ludzi:

How many people like him do you know?
Ilu znasz ludzi takich, jak on?

Słowo people funkcjonuje jako zwykła forma liczby mnogiej dla słowa person osoba, np.

Only one person came.
Tylko jedna osoba przyszła.

Many people came.
Przyszło dużo ludzi.

Często również zamiast formy liczby mnogiej people w stylu oficjalnym używa się formy person, np.

It is estimated that 20 persons are missing.
Szacuje się, że około 20 osób zaginęło.

B2

Można również używać formy liczby mnogiej peoples, ale tylko wtedy gdy mamy na myśli jakieś narody, np.

There are still many unknown peoples in the world.
Na świecie nadal jest wiele nieznanych narodów.

Słowo folkludzie ma bardziej ograniczone znaczenie niż słowo people. Może ono być użyte jako liczba mnoga w następujących przypadkach:

 • city folk ludzie z miasta,
 • country folk ludzie ze wsi,
 • fisher folk rybacy,
 • island folk wyspiarze,
 • folk art sztuka ludowa,
 • folk music muzyka ludowa,
 • old folk starzy ludzie,
 • young folk młodzież, młodzi,
 • poor folk biedacy.

City folk behave differently than country folk.
Ludzie z miasta zachowują się inaczej niż ludzie ze wsi.

Folk art and folk music go together.
Sztuka ludowa i muzyka ludowa są ze sobą powiązane.

B1

Jeżeli chodzi o liczbę mnogą w przypadku słowa „policja”, możemy użyć form police officers policjanci, policemen policjanci lub policewomen policjantki.

There were about 150 police officers guarding the stadium.
Stadionu pilnowało około trzystu policjantów.

How many policemen will be available tomorrow at noon?
Ilu policjantów będzie na służbie jutro w południe?

Musimy jednak pamiętać, że gdy mówimy o policji jako o zbiorowości – siła policyjna – możemy w liczbie mnogiej użyć tylko słowa police, np.

I never thought I would join the police one day.
Nigdy nie pomyślałbym, że pewnego dnia wstąpię do policji.

2) rzeczowniki odnoszące się do zwierząt:

Słowo cattlebydło ma taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej, np.

The cattle had to be slaughtered because of the disease.
Bydło musiało zostać ubite z powodu choroby.


Słowo poultrydrób ma również taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej, np.

Do you have poultry on your farm?
Czy masz drób na swojej farmie? – w tym przypadku słowo poultry użyte zostało w liczby mnogiej.

Poultry tastes better than beef.
Drób smakuje lepiej, niż wołowina. – z kolei w tym przypadku słowo poultry zostałoużyte w liczbie pojedynczej i oznacza mięso drobiowe

P.D.2010-10-06 02:56:29