|

Like

A2

Like może pełnić funkcję przyimka, gdy mówi się, że coś/ktoś jest do czegoś/kogoś podobny; like używa się przed rzeczownikiem lub zaimkiem, np.

My sister looks like my dad.
Moja siostra wygląda jak mój tata.

They don't drink alcohol, just like their parents.
Nie piją alkoholu, tak jak ich rodzice.

B1

Przed like można użyć very, quite lub innych przysłówków, np.

She's quite like him.
Jest prawie taka jak on.

B2

Like używa się przy podawaniu przykładów, np.

Learning languages, like Polish, Russian or Czech, is difficult for foreigners.
Nauka języków takich jak polski, rosyjski czy czeski, jest dla obcokrajowców trudna.

B1

Like można używać w znaczeniu „cecha czegoś/kogoś”, np.

It is just like Tom to forget about the meeting.
To typowe dla Toma, zapomnieć o spotkaniu.

 

Like może opisywać sposób w jaki dana czynność została wykonana albo opisywać zachowanie kogoś, np.

You know he'll never change. He is always behaving like a child.
Wiesz, że on się nigdy nie zmieni. Zawsze zachowuje się jak dziecko.

You have to apologize! Nobody should treat a girl like that!
Musisz przeprosić! Nikt nie powinien tak traktować dziewczyny!

C1

Wyrażenie the like może wystąpić w zdaniu w znaczeniu „rzeczy takie jak te/ i tym podobne”, np.

Our government should focus on economics, industry and the like.
Nasz rząd powinien skupić się na ekonomii, przemyśle i tym podobnych.

C2

Mowa potoczna dopuszcza liczbę mnogą the likes of us w znaczeniu „ludzie tacy jak my”, np.

The likes of us should be provided with the best care!
Ludzie jak my powinni otrzymać najlepszą pomoc!

C1

Like może funkcjonować w zdaniu jako przymiotnik i oznacza on wtedy „podobny”, np.

It cost 20 pounds to get to the centre and a like price for the train to Haslemere.
Dostanie się do centrum kosztowało 20 funtów i mniej więcej tyle samo za pociąg do Haslemere.

Don't you think they both have like facial features?
Nie uważasz, że oboje mają podobne rysy twarzy?

B1

W mowie potocznej, like może być używany jako as, np.

Nobody hates syntax like I do.
Nikt nienawidzi składni tak jak ja.

She looks like her aunt on her wedding day.
Wygląda dokładnie tak, jak jej ciocia w dniu ślubu.

B2

W zależności od tego, w którym miejscu – po czy też przed zdaniem przeczącym – pojawi się porównanie z like, cała wypowiedź może mieć inny sens; dla porównania:

I don't drink like John.(John drinks.)
Nie piję, w przeciwieństwie do John'a.

Like John, I don't drink.(John doesn't drink.)
Podobnie, jak John, nie piję.

 
Like może pełnić dwie różne funkcje w porównaniach w zdaniach twierdzących: (a) może wyrażać podobieństwo osób wykonujących konkretną czynność albo (b) opisywać podobieństwo w sposobie w jakim coś jest wykonywane/robione, np.

Jill likes pop music, like her sister./ Like her sister, Jill likes pop music.
Jill lubi muzykę pop, tak jak jej siostra./ Podobnie jak jej siostra, Jill lubi muzykę pop. (a)

Jill likes pop music like her sister.
Jill lubi muzykę pop taką, jak jej siostra. (b)

  

W mowie potocznej like może być użyte tak, jak as/if though. Jest to powszechne w amerykańskim angielskim, ale ostatnio również w brytyjskim angielskim, np.

It seems like it's going to be a sunny day.
Wygląda na to, że to będzie słoneczny dzień.

 

Fraza feel like może oznaczać „chcieć”, np.

I feel like a chocolate bar. Have you got any with nuts?
Chciałabym czekoladowego batona. Masz jakiś z orzechami?


Można również używać formy zakończonej na
ing, np.

I felt like crying, when I found out I failed microeconomics.
Chciało mi się płakać, kiedy dowiedziałem się, że oblałem mikroekonomię.

B1

Alike oznacza „podobny/taki sam/identyczny”, np.

Eve and Kate are very alike.
Eve i Kate są bardzo podobne.

Parents should treat all their children alike.
Rodzice powinni traktować wszystkie swoje dzieci identycznie.

 

Unlike jest przeciwieństwem like, np.

Rose is unlike her mother.
Rose nie jest podobna do swojej matki.

Unlike in Poland, you drive on the left side of the road in the UK.
W odróżnieniu od Polski, w Wielkiej Brytanii prowadzisz po lewej stronie drogi.

C1

Like as not używa się w mówieniu o prawdopodobieństwie, gdy istnieje duża szansa, że coś się stanie, np.

Like as not, it will rain tomorrow.
Jak nic będzie jutro padało.

P.D.2010-10-17 23:07:01
Wczytywanie danych...