Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasy

Budowa zdań w Past Simple

Zastosowanie czasu Past Simple

Wyrażenia charakterystyczne dla Past Simple

Do góry

Past Simple

W tym dziale poznasz dokładnie najważniejszy czas przeszły w języku angielskim - czas Past Simple. Przeczytasz tu o budowie zdań w Past Simple (zdań twierdzące, przeczeń i pytań w Past Simple) oraz znajdziesz wyczerpujące informacje o zastosowaniu Past Simple oraz o wyrażeniach, które są dla niego najbardziej charakterystyczne.  

1 Budowa zdań w Past Simple   
2 Zastosowanie czasu Past Simple   
3 Wyrażenia charakterystyczne dla Past Simple   

Budowa zdań w Past Simple

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[200]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdania twierdzące

 

Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzy się według schematu:

 

podmiot + czasownik w czasie przeszłym

 

I visited my grandparents.

(Ja odwiedziłem moich dziadków.)

 

czyli po podmiocie wstawiając czasowniki w czasie przeszłym. Trudność w tworzeniu zdań twierdzących w czasie Past Simple polega jednak na wybraniu odpowiedniej formy przeszłej czasownika. Jeżeli czasownik jest regularny jego formę przeszłą tworzy się przez dodanie końcówki -ed, np.:

walk – walked (chodzić - pójść; poszedłem),

visit – visited (odwiedzać - odwiedzić; odwiedziłem).

 

 

Należy jednak pamiętać o zmianach, jakie mogą zajść w pisowni niektórych czasowników po dodaniu do nich końcówki -ed:

 

1) jeżeli czasownik kończy się na -y to końcówkę zamienia się na -ied, np.:

 

hurry hurried (spieszyć się; spieszyłem),

study studied (uczyć się; uczyłem),

try tried (próbować; próbowałem).

 

2) końcówki -y nie zamienia się na -ied, kiedy przed -y występuje samogłoska, np.

 

play played (grać; grałem),

enjoy enjoyed (lubić; lubiłem);

3) jeżeli czasownik kończy się samogłoską -e, dodaje się do niego tylko końcówkę -d, np.:

 

hope hoped

 (mieć nadzieję; miałem nadzieję),

smile smiled

 (uśmiechać się; uśmiechnąłem).

4) jeżeli czasownik kończy się złożeniem: samogłoska + spółgłoska, to spółgłoskę tę podwajamy, zanim dołączymy do niej końcówkę -ed, np.:

 

stop stopped (przestać; przestałem),

p → pp

plan planned (planować; planowałem),

n nn

rub rubbed (pocierać; pocierałem);

b bb

 

5) jeżeli słowo składa się z więcej niż jednej sylaby, a ostatnia sylaba jest akcentowana, to spółgłoskę w tym wyrazie również się podwaja, np.:

prefer preferred (woleć; wolałem),

permit permitted (zezwolić; zezwoliłem),

regret regretted (żałować; żałowałem);

ale: jeżeli słowo zakończone jest na dwie spółgłoski lub jeżeli przed ostatnią spółgłoską występują dwie samogłoski (-oil, -eed etc.), to ostatniej spółgłoski NIE podwaja się, np.:

start started (zacząć; zacząłem),

help helped (pomóc; pomogłem),

boil boiled (zagotować; zagotowałem),

need needed (potrzebować; potrzebowałem).

 

Uwaga! Wymowa

Końcówkę -ed, dołączoną do czasownika regularnego, można wymawiać na różne sposoby:

 • /id/ w czasownikach zakończonych na głoskę /t/ lub /d/, np.: count - counted, paint - painted,
 • /t/ w czasownikach zakończonych na głoski: /k/, /p/, /f/, /s/, /sh/, /ch/ lub /x/, np.: finish - finished, cook - cooked,
 • /d/ w czasownikach zakończonych na jakąkolwiek inną głoskę, np.: love - loved, water - watered.

 

 

Oprócz czasowników regularnych jest także wiele nieregularnych, których odmiany trzeba się nauczyć na pamięć. Listę czasowników nieregularnych możecie znaleźć TUTAJ.

 

Przykładowe zdania w czasie Past Simple z czasownikami nieregularnymi to:

I bought a new jacket.

(Kupiłem nową marynarkę.)

I buyed a new jacket.

 

 

Zdania przeczące

 

Zdania przeczące w czasie Past Simpletworzy się według schematu:

 

podmiot + did + not + czasownik w formie podstawowej

 

a więc dodając czasownik posiłkowy did i partykułę not (forma skrócona didn’t) przed czasownik główny. W zdaniach przeczących czasownik główny zawsze występuje w formie podstawowej, tj. nie  przyjmuje końcówki ­-ed ani formy nieregularnej.

 

I did not put on the T-shirt because it’s very warm.

(Nie założyłem koszulki, ponieważ jest bardzo ciepło.)

 

I didn’t marry her! There must have been a mistake!

(Nie ożeniłem się z nią. Na pewno zaszło jakieś nieporozumienie!)

 

 

 

Zdania pytające

 

Pytania w czasie Past Simple tworzy się według schematu:

 

did + podmiot + czasownik w formie podstawowej

 

czyli wstawiając czasownik posiłkowy did przed podmiot zdania, a czasownik w formie podstawowej (tj. bez końcówkie -ed lub formy nieregularnej) po podmiocie.

 

Did you watch The Bold and the Beautiful last night?

(Oglądałaś wczoraj wieczorem „Modę na sukces”?)

 

Why didn’t you come to visit me? Did you have better things to do?’

(Czemu mnie nie odwiedziłaś? Miałaś ciekawsze zajęcia?)

 

 

Poniżej w tabeli znajduje się podsumowanie wszystkich konstrukcji z czasownikami zwykłymi występujących w czasie Past Simple, odmienionych przez wszystkie osoby. Wszystkie przykłady zostały utworzone na podstawie słowa work (pracować).

 

Zdania twierdzące

Zdania przeczące

Zdanie pytające

Pełna forma

Forma skrócona

I worked.

I did not work.

I didn’t work.

Did I work?

You worked.

You did not work.

You didn’t work.

Did you work?

He worked.

He did not work.

He didn’t work.

Did he work?

She worked.

She did not work.

She didn’t work.

Did she work?

It worked.

It did not work.

It didn’t work.

Did it work?

We worked.

We did not work.

We didn’t work.

Did we work?

You worked.

You did not work.

You didn’t work.

Did you work?

They worked.

They did not work.

They didn’t work.

Did they work?

 

 

Pytania o podmiot

 

Na szczególną uwagę zasługują pytania o podmiot (tj. pytania o wykonawcę czynności), które tworzy się odmiennie niż zwykłe pytania. Wpytaniu o podmiot nie stosuje się czasownika posiłkowego did, a czasownik główny występuje z końcówką -ed (lub jeśli jest nieregularny, przyjmuje II formę czasownika nieregularnego), np.

 

Who made sandwiches for today?

(Kto zrobił kanapki na dzisiaj?)

ale:

For whom did you make a sandwich?

(Dla kogo zrobiłeś kanapkę?)

 

 

Who watched the news yesterday?

(Kto oglądał wczoraj wiadomości?)

ale:

What did you watch last night?

(Co oglądałeś wczoraj?)

 

 

To be w czasie Past Simple

 

Ucząc się czasu Past Simple szczególną uwagę należy także zwrócić na czasownik to be, ponieważ odmienia się on zupełnie nieregularnie, a ponadto zdania z tym czasownikiem są tworzone według innych zasad niż zdania z czasownikami zwykłymi.

 

Czasownik to be w czasie Past Simple odmienia się następująco:

 

 

liczba pojedyncza

 

 

liczba mnoga

I

was

 

we

were

you

were

 

you

were

he

was

 

they

were

she

was

 

 

 

it

was

 

 

 

 

 

Zdania twierdzące

 

Zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem to be tworzy się według schematu:

 

podmiot + odmieniony czasownik to be

 

I was very happy.

(Byłam bardzo szczęśliwa.)

 

They were lawyers.

(Byli prawnikami.)

 

 

Zdania przeczące

 

Zdania przeczące w czasie Past Simple z czasownikiem to be tworzy się według schematu:

 

podmiot + not + odmieniony czasownik to be

 

She was not (wasn’t) at home.

(Nie było jej w domu.)

 

You were not (weren’t) at the concert.

(Nie byliście na koncercie.)

 

 

Zdania pytające

 

Pytania w czasie Past Simple z czasownikiem to tworzy się według schematu:

 

odmieniony czasownik to be + podmiot

 

Was she at school today?

(Była dzisiaj w szkole?)

 

Were we in Berlin last summer?

(Czy byliśmy w Berlinie zeszłego lata?)

 Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Zastosowanie czasu Past Simple

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[197]}}Czytaj
 
Ćwicz

Czasu Past Simple używa się:

 

 • mówiąc o czynnościach, które zaczęły się i zakończyły w określonym momencie w przeszłości, np.

 

I went to the cinema with my friend last Friday.

(W ostatni piątek poszłam do kina z moim przyjacielem.)

 

’When did you see the film?’ ’I saw it last year.’

(„Kiedy obejrzałeś ten film?” „Widziałem go w zeszłym roku.”)

 

 

 • opisując sytuacje trwające w określonym momencie w przeszłości, a także sytuacje stałe lub długotrwałe, np.

 

I never watched TV.

(Nigdy nie oglądałam telewizji.)

 

 

 • mówiąc o czynnościach cyklicznych, mających miejsce w przeszłości lub o dawnych przyzwyczajeniach, np.

 

I often went fishing when I was seven years old.

(Gdy miałem siedem lat, często chodziłem na ryby.)

 

 

 • pytając kiedy działo się dane wydarzenie, np.

 

When did the kids come back from school?

(Kiedy dzieci wróciły ze szkoły?)

 

When did you see yourgrandparents?

(Kiedy widziałeś swoich dziadków?)

 

 • mówiąc o czynnościach, które wydarzyły się w tym samym czasie, np.

 

After the party, some of the people went home while the others went to Tom’s place.

(Po imprezie niektórzy poszli do domu, a inni do Toma.)

 

 

 • gdy w przeszłości nastąpiły po sobie dwie lub więcej czynności; czasami czynność druga może być wynikiem czynności pierwszej, np.

 

She grabbed the bag, opened the door,

and ran straight to the nearest police station.

(Chwyciła torebkę, otworzyła drzwi,

i pobiegła prosto do najbliższego posterunku policji.)

 

The company went bankrupt after they had invested all their money in the real estate.

(Firma zbankrutowała, po tym jak zainwestowali wszystkie swoje pieniądze w nieruchomości.)

 

 

 • chcąc uczynić daną wypowiedź grzeczniejszą lub bardziej formalną, np.

 

I wanted to discuss with you the problem of... .

(Chciałem z tobą przedyskutować problem...)

zamiast:

I want to discuss... .

(Chcę z tobą przedyskutować...)

 

 

I thought you might need some help.

(Myślałam, że możesz potrzebować pomocy.)

zamiast:

I think you might need some help.

(Myślę że potrzebujesz pomocy.)

 

 Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Wyrażenia charakterystyczne dla Past Simple

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[204]}}Czytaj
 
Ćwicz

Najbardziej charakterystycznymi dla Past Simple określeniami czasu są:

 • yesterday (wczoraj),
 • the day before yesterday (przedwczoraj),
 • last night/week/Saturday/month/year/summer, etc. (minionej nocy/w ostatnim tygodniu/ w ostatnią sobotę/ostatniego miesiąca/ostatniego lata/ itp.)
 • two hours /days ago, etc. (dwie godziny/dwa dni temu/itp.),
 • on Sunday, in June, in 1998, etc. (w sobotę/w czerwcu/w 1998 roku/ itp.).

 

 

Czas Past Simple stosuje się także po wyrażeniach if only, I wish oraz it’s time , kiedy odnoszą się one do sytuacji w teraźniejszości. Wyrażenia te często stosuje się, aby zaznaczyć, żeżałuje się jakiegoś wydarzenia (if only, I wish), a także w celu podkreślenia, że nadszedł czas, by odbyło się jakieś wydarzenie lub aby dana czynność została wykonana (it’s time), np.

 

If only he was taller.

(Gdyby tylko był wyższy.)

 

I wish I knew your brother.

(Żałuję, że nie znam Twojego brata.)

 

It’s time we went back home.

(Już czas, byśmy poszli do domu.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz