Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przedimki

Przedimki określone

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Forma

 

Przedimek określony (the) występuje z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, rzeczownikami w liczbie mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi.

 

Ponadto przedimek określony the zawsze poprzedza przymiotniki w stopniu najwyższym, np. the biggest (największy).

 

W zależności od poprzedzającej go sylaby przedimek określony wymawia się na dwa sposoby. Gdy znajduje się bezpośrednio przed sylabą nieakcentowaną (np. the bicycle), należy go przeczytać jak /δǝ/; z kolei przed sylabą akcentowaną (np. the arrangement ) – jak /δi:/.

 

 

 

 

Zastosowanie

 

Przedimki określone stosuje się opisują przedmioty/obiekty, które są znane obu rozmówcom – zarówno z kontekstu, jak i z życia codziennego oraz wcześniejszych doświadczeń.

 

Close the window.

(Zamknij okno.)

(Obydwie osoby wiedzą, że tylko jedno okno jest otwarte.)

 

 

Ponadto przedimki określone stosuje się:

 

 

 • przed nazwami rzek

The Vistula River flows through Warsaw.

(Wisła przepływa przez Warszawę.)

 

 • przed nazwami kanałów

The English Channel is 560 km long.

(Kanał La Manche ma 560 km długości.)

 

 • przed nazwami mórz i oceanów

The Baltic Sea is my favorite one.

(Morze Bałtyckie jest moim ulubionym morzem.)

 

 • przed nazwami łańcuchów górskich

This year we’re skiing in the Alps.

(W tym roku jeździmy na nartach w Alpach.)

 

 

 • przed nazwami archipelagów, wysp i innych obszarów związanych z linią brzegową kontynentów/wysp

The Balearic Islands are Spanish islands in the Mediterranean Sea.

(Baleary to hiszpańskie wyspy na Morzu Śródziemnym.)

The Gulf of Mexico has been polluted with oil.

(Zatoka Meksykańska została skażona ropą.)

The Strait of Gibraltar separates Spain from Morocco.

(Cieśnina Gibraltarska oddziela Hiszpanię od Maroka.)

Przedimek zanika, jeśli przed rzeczownikiem wskazującym na archipelag, wyspę lub inny element linii brzegowej występuje jego nazwa, np.

Long Island

the Long Island

Hudson Bay

the Hudson Bay

 

 

 • przed nazwami państw, które występują w liczbie mnogiej lub są poprzedzone rzeczownikami: republic (republika), state (państwo), union (unia), kingdom (królestwo) itp.

the United States of America,

the Republic of Poland,

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 

Amsterdam is the capital of the Netherlands.

(Amsterdam jest stolicą Holandii.)

W przypadku poniższych krajów i regionów przedimka określonego the używamy opcjonalnie:

(the) Sudan (Sudan)

(the) Ukraine (Ukraina)

(the) Sinai (Synaj)

(the) Yemen (Jemen)

 

 

 • przed nazwami niektórych dzielnic w dużych miastach

the Bronx

the City

the West End.

 

This rapper comes from the Bronx.

(Ten raper pochodzi z Bronksu.)

 

 

 • przed nazwami pustyń

Have you ever been in the Kalahari Desert?

(Byłeś kiedyś na pustyni Kalahari?)

 

 

 • przed nazwami niektórych regionów

the West (Zachód),

the Middle East (Bliski Wschód)

 

His parents arrived in the West in the 1950’s.

(Jego rodzice przybyli na Zachód w latach 50-tych.)

 

 

 • przed nazwami własnymi

The Empire State Building,

the Eiffel Tower (Wieża Eiffla),

the Bible (Biblia),

the Pentagon (Pentagon),

the House of Commons (Izba Gmin), itd.

 

How come you were in Paris but you haven’t seen the Eiffel Tower?

(Jak to możliwe, że byłeś w Paryżu i nie widziałeś Wieży Eiffla?)

 

 

 • przed nazwami zawodów, aby pokazać, że to co zostało wcześnie powiedziane, jasno wskazuje na osobę, która wykonuje dany zawód

I met Sophia Loren, the actress.

(Poznałem Sophię Loren – tą aktorkę.)

 

 

 • w odniesieniu do miejsc publicznych postrzeganych raczej jako budynki niż instytucje

Let’s go to the hospital to see Mary.

(Chodźmy do szpitala odwiedzić Mary.)

(W tym wypadku osoby odwiedzające postrzegają szpital jako budynek, do którego chcą wejść, a nie jako placówkę medyczną.)

Jeśli jednak miejsce publiczne postrzegamy raczej jako instytucję niż budynek, to dany rzeczownik występuje bez przedimka, np.

                I go to church every Sunday.

(Chodzę do kościoła w każdą niedzielę.)

(w charakterze wyznawcy)

 

Inne tego typu rzeczowniki to m.in.: kościół, szkoła, więzienie.

 

Uwaga! W amerykańskiej odmianie angielskiego rzeczowniki hospital i university zawsze występują z przedimkiem określonym the.

 

 

 • przed nazwami instytucji użytku publicznego oraz organizacji, jeśli pierwszy człon stanowią nazwy miast

the Oxford University

(Uniwersytet Oxfordzki)

(mieszczący się w mieście Oxford)

the London University

(Uniwersytet Londyński)

(mieszczący się w mieście Londyn)

 

 

 

 • przed nazwami mediów i instytucji kultury

We go to the theater every Saturday.

(Co sobotę chodzimy do teatru.)

Uwaga! Jeśli jednak używamy nazw mediów i instytucji kultury w rozumieniu rozrywki lub dziedziny sztuki, to nazwy takiej nie poprzedzamy przedimkiem, np.

I’m studying art and film.

(Studiuję sztukę i film.)

 

 

 • z reguły przed nazwami hoteli

We’re staying in the Mirage.

(Zatrzymaliśmy się w hotelu „Mirage”.)

Należy jednak pamiętać, że nazwy hoteli i restauracji, które występują w dopełniaczu, nie poprzedzamy przedimkiem, np.

Let’s meet at Julliard’s Cafe.

(Spotkajmy się w „Julliard’s Cafe”.)

 

 

 • przed nazwami instrumentów muzycznych

I play the piano.

(Gram na pianinie.)

 

 

 • z reguły przed nazwami gazet codziennych i czasopism

I read The New York Times everyday.

(Codziennie czytam „New York Timesa”.)

Przedimek określony the zapisujemy z reguły wielką literą w przypadku tytułów gazet, np. The Economist, The Sun, The Guardian.

 

 

 • przed datami, ale tylko w języku mówionym

Get this done by September the 20th.

(Zrób to do 20 września.)

 

 

 • przed nazwami pór roku, ale tylko wtedy gdy mówimy o konkretnej porze

We’ll go to Mallorca in the summer.

(Tego lata pojedziemy na Majorkę.)

 

 

 • przed rzeczownikami nazywającymi obszary lub elementy środowiska, takie jak: miasto, wieś, wiatr, noc, góry itp.

Let’s go to the mountains.

(Wyjedźmy w góry.)

 

 

 • przed nazwami niektórych statków i samolotów, szczególnie tych, które znane są z historii

The Mayflower pulled in to Plymouth in 1620.

(„Mayflower” przybił do brzegów Plymouth w 1620 roku.)

 

 

 • w wyrażeniach dotyczących miar, które zaczynają się od przyimka by,

They sell apples only by the kilo.

(Oni sprzedają jabłka tylko na kilogramy.)

 

 

 • przed grupą ludzi – w rozumieniu ogólnym

The rich have easier lives than do the poor.

(Bogaci mają łatwiejsze życie niż biedni.)

 

 

 • w odniesieniu do konkretnej grupy osób lub konkretnej klasy

The children are noisy.

(Dzieci są hałaśliwe.)

(Konkretne dzieci, np. te, które widzimy, są hałaśliwe.)

 

 • w odniesieniu do grup formalnych lub odznaczających się konkretnymi cechami

W związku z tym mając na myśli ogół pisarzy, pominiemy przedimek i powiemy: writers.

Z kolei gdy będziemy odnosić się do konkretnej grupy, np. wyodrębniając powieściopisarzy – the novelists – przed wyrazem umieścimy przedimek, np.:

            The novelists gathered in the conference room.

(Powieściopisarze zebrali się w pokoju konferencyjnym.)

 

 

 • przed nazwami stosowanymi na określenie unikalnych osób bądź przedmiotów

The president will issue a proclamation today.

(Prezydent wygłosi dziś orędzie do narodu.)

 (W państwie jest tylko jeden powszechnie znany prezydent.)

Inne rzeczowniki stosowane na określenie unikalnych osób/rzeczy/obiektów to m.in.: premier, król, papież, prezes, Ziemia, Słońce, Mars, wszechświat.

 

Uwaga! Jeśli po rzeczowniku wskazującym na stanowisko danej osoby podane jest jej nazwisko, to przedimek zostaje zupełnie pominiety, np.

Qeen Elizabeth will grant you an audience this evening.

(Tego wieczoru królowa Elżbieta przyjmie was na audiencję.)

 

 

The love of a mother for her children is unconditional.

(Miłość matki do swoich dzieci jest bezwarunkowa.)

 

 

 • gdy odnosimy się do całego gatunku lub klasy,

The white-tailed eagle can be observed here.

 (Można tu zaobserwować orła bielika.)

Uwaga! Odnosząc się do całego gatunku lub klasy znacznie częściej używa się  jednak rzeczowników w liczbie mnogiej, np. White-tailed eagles can be observed here.

 

 

 • przed imionami i nazwiskami, w sytuacji gdy chcemy zaznaczyć o jakiej osobie mówimy

The Mrs. Willis called you this morning.

(Ta pani Willis dzwoniła do ciebie dziś rano.)

 

 

 • przed rzeczownikami nazywającymi części ciała, które uległy obrażeniom

They shot him in the arm.

(Postrzelili go w ramię.)

I banged myself on the head.

(Uderzyłem się w głowę.)

 

 

 

 • przed liczebnikami porządkowymi, jeśli są one użyte w funkcji zaimka

Today is the fifth day of September.

(Dzisiaj jest piąty dzień września.)

 

 

 • przed nazwami posiłków, pod warunkiem że odnosimy się do konkretnego posiłku

The lunch at my parents’ was truly delicious.

(Lunch u moich rodziców był naprawdę przepyszny.)

 

 

 • w zdaniach wykrzyknikowych po słowie What (jaki/jaka/jakie), pod warunkiem że zdanie to jest rozbudowane o frazę oznajmującą

Steven has quit his job, the idiot.

(zamiast What an idiot!)

(Steven rzucił pracę, idiota.)

 

 

 • w wyrażeniach typu im... tym...

The more I think about it the less I want it.

(Im więcej o tym myślę, tym mniej tego chcę.)

 

 

 • przed następującymi słowami: first, last, next, right, wrong, only oraz same

This is the last time I’m helping you with your homework.

(To jest ostatni raz, kiedy pomagam tobie  odrabiać zadanie domowe.)

Are you sure this is the right decision?

(Jesteś pewien, że to jest właściwa decyzja?)

 

 

 • przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, kiedy określają one czynności rutynowe, regularnie powtarzające się o danej porze lub wykonywane przez osobę, o której  jest mowa

I go to the doctor at least once a week.

(Przynajmniej raz w tygodniu chodzę do lekarza.)

(W tym zdaniu jest mowa o czynności niemalże rutynowej; dana osoba zawsze chodzi do tego samego lekarza).

 

 

 • w sytuacjach, kiedy nie do końca wiadomo, o którą z dwóch (lub więcej) osób/rzeczy chodzi, ale precyzowanie tego nie jest konieczne do zrozumienia treści wypowiedzi

She is the daughter of a multimillionaire.

(Ona jest córką multimilionera.)

(Ten multimilioner może mieć więcej niż jedną córkę, ale w tej sytuacji nie ma to znaczenia.)

 

Move this to the corner.

(Przesuń to do kąta.)

(W przypadku kiedy jakiś przedmiot zawadza na środku pokoju, nie ma znaczenia, do którego kąta się go przesunie.)

 

 

Czasami przedimek określony zaznacza się w piśmie za pomocą kursywy lub podkreślenia, a w mowie odpowiednio akcentuje, aby w ten sposób zaznaczyć wyższość, doskonałość lub przewagę danej osoby/ rzeczy, np.

 

Peter is the man.

(Peter jest prawdziwym mężczyzną.)

(Dosłownie: Peter jest mężczyzną.)

 

This party will be the event of the year.

(To przyjęcie będzie najważniejszym wydarzeniem tego roku.)

(Dosłownie: To przyjęcie będzie wydarzeniem tego roku.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz