Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Części mowy

Przymiotniki – cechy charakterystyczne

Stopniowanie przymiotników

Porównania

Kolejność przymiotników w zdaniu

Przymiotniki wzmacniające

Miejsce przymiotnika w zdaniu

Przymiotniki złożone

Przymiotniki po czasownikach postrzegania zmysłowego

Przymiotniki z przyimkami

Do góry

Przymiotniki

W tym dziale znajdziejsz najważniejsze informacje na temat przymiotników w języku angielskim. Dowiesz się tutaj m.in. czym różnią się przymiotniki w języku angielskim od przymiotników w języku polskim, jak stopniuje się przymiotniki w języku angielskim, jak buduje się porówniania, a także w jakiej kolejności powinny się pojawiać przymitoniki w zdaniu.
1 Przymiotniki – cechy charakterystyczne   
2 Stopniowanie przymiotników   
3 Porównania   
4 Kolejność przymiotników w zdaniu   
5 Przymiotniki wzmacniające   
6 Miejsce przymiotnika w zdaniu   
7 Przymiotniki złożone   
8 Przymiotniki po czasownikach postrzegania zmysłowego   
9 Przymiotniki z przyimkami   

Przymiotniki – cechy charakterystyczne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[850]}}Czytaj
 
Ćwicz

Przymiotnik (ang. adjective) jest częścią mowy, której zadaniem jest opisywanie rzeczownika lub zaimka. Odpowiada na pytania: Jaki? Jaka? Jakie?

 

W języku angielskim przymiotniki najłatwiej jest rozpoznać po końcówkach, jakie przybierają, a są to:

 

Końcówki

Przykładowe przymiotniki

-able

acceptable, capable, suitable

-ible

audible, credible, justifiable

-al

accidental, dictatorial, political, seasonal

-ed

crooked, frenzied, kindhearted, wicked

-ful

careful, doubtful, faithful, lawful

-ic

dramatic, dynamic, historic, romantic

-ish

childish, feverish, foolish, smallish

-ive

active, affirmative, comprehensive, defective

-less

careless, harmless, hopeless, reckless

-ous

ambitious, famous, glorious, erroneous

-y

heavy, hungry, moody, tasty

 

W funkcji przymiotnika mogą także występować imiesłowy teraźniejsze i przeszłe, np.

 

He is an interesting man.

(On jest interesującym mężczyzną.)

 

I have a broken heart.

(Mam złamane serce.)

 

 

 • W przeciwieństwie do języka polskiego w języku angielskim przymiotniki nie odmieniają się przez przypadki i liczby, np.

 

That's a good man.

(To dobry człowiek.)

 

They are good girls.

(Dobre z nich dziewczyny.)

 

W obydwu powyższych przykładach przymiotnik dobry ma taką samą formę – good – mimo że w pierwszym zdaniu określa rzeczownik w liczbie pojedynczej, rodzaju męskiego, a w drugim rzeczownik w liczbie mnogiej, rodzaju żeńskiego.

 

 • Choć większość angielskich wyrazów zakończonych na –ly pełni funkcję przysłówka, to istnieje szereg słów, które pełnią zarówno funkcję przymiotnika jak i przysłówka. Są to m.in.:

 

Przymiotnik

Przysłówek

early (wczesny)

Do you think we'll catch an early train?

(Myślisz, że zdążymy na wczesny pociąg?)

early (wcześnie)

I think we'll finish early today.

(Myślę, że skończymy dzisiaj wcześnie.)

likely (prawdopodobny, przypuszczalny)

His version is not too likely.

(Jego wersja nie jest zbyt prawdopodobna.)

likely (prawdopodobnie)

This will most likely be a successful project.

(To najprawdopodobniej będzie udany projekt.)

monthly (miesięczny)

Do you have a monthly bus ticket?

(Masz miesięczny bilet autobusowy?)

monthly (miesięcznie, co miesiąc)

She visited him monthly when he was in jail.

(Odwiedzała go co miesiąc, gdy był w więzieniu.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Stopniowanie przymiotników

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[851]}}Czytaj
 
Ćwicz

Przymiotniki w języku angielskim stopniuje się następująco:

 

a) w stopniu wyższym i najwyższym do przymiotników jednosylabowych i niektórych dwusylabowych dodajemy odpowiednio końcówkę -er i -est.

 

nice – nicer – the nicest

(miły – milszy – najmilszy)

 

old – older – the oldest

(stary – starszy – najstarszy)

 

 

Wiele przymiotników dwusylabowych, takich jak np. polite lub common można także stopniować dodając przed tymi przymiotnikami słowa more (dla stopnia wyższego) i słowa most (dla stopnia najwyższego), np.

 

polite – politer – the politest

polite – more polite – the most polite

(uprzejmy – bardziej uprzejmy – najbardziej uprzejmy),

 

common – commoner – the commonest

common – more common – the most common

(powszechny – powszechniejszy – najpowszechniejszy).

 

W przypadku pozostałych przymiotników dwusylabowych, takich jak przymiotniki kończące się na: -ing, -ed, -ful i -less możliwe jest stopniowanie jedynie przy użyciu słów more i most, np.

 

charming – more charming – the most charming

(uroczy – bardziej uroczy – najbardziej uroczy),

 

harmful – more harmful – the most harmful

(szkodliwy – szkodliwszy – najbardziej szkodliwy).

 

  

W amerykańskiej odmianie języka angielskiego niekiedy pisownia odmienionego przymiotnika może się różnić od jego odpowiednika w brytyjskiej odmianie angielskiego. Ilustruje to poniższy przykład:


brytyjska odmiana angielskiego:

cruel – crueller – the cruellest

(okrutny – okrutniejszy – najokrutniejszy),

 

amerykańska odmiana angielskiego:

cruel – crueler – the cruelest

(okrutny – okrutniejszy – najokrutniejszy).

 

 

Pisownia

 • Należy zauważyć, że w przypadku gdy przymiotnik zakończony jest na -e, przy stopniowaniu dodajemy odpowiednio końcówkę -r i -st, np.

 

late – later – the latest

(późny – późniejszy – najpóźniejszy),

 

nice – nicer – the nicest

(miły – milszy – najmilszy).

 

 • W przypadku przymiotników zakończonych na samogłoskę, po której występuje spółgłoska, spółgłoskę tę podwaja się, po czym dodaje się odpowiednio końcówkę -er i -est, np.

 

fat – fatter – the fattest
(gruby – grubszy – najgrubszy),

 

big – bigger – the biggest

(duży – większy – największy),

 

thin – thinner – the thinnest

(chudy – chudszy – najchudszy).

 

 • Przymiotniki dwusylabowe zakończone na -y w stopniu wyższym przyjmują końcówkę -ier (y zamienia się na i), zaś w stopniu najwyższym końcówkę -iest (y zamienia się na i), np.

 

happy – happier – the happiest

(szczęśliwy – szczęśliwszy – najszczęśliwszy),

 

easy – easier – the easiest

(łatwy – łatwiejszy – najłatwiejszy).

 

 • Przymiotniki dwusylabowe, zakończone nieakcentowaną samogłoską, w stopniu wyższym mogą przyjąć końcówkę –er, a w stopniu najwyższym-est, np.:

 

narrow – narrower – the narrowest

(wąski – węższy – najwęższy),

 

quiet – quieter – the quietest

(cichy – cichszy – najcichszy),

 

clever – cleverer – the cleverest

(bystry – bystrzejszy – najbystrzejszy),

 

simple – simpler – the simplest

(prosty – prostszy – najprostszy).

 

 

b) w stopniu wyższym i najwyższym przymiotniki wielosylabowe (składające się z trzech lub większej ilości sylab) poprzedza się odpowiednio słowami more i the most, np.

 

beautiful – more beautiful – the most beautiful

(piękny – piękniejszy – najpiękniejszy),

 

intelligent – more intelligent – the most intelligent

(inteligentny – inteligentniejszy – najinteligentniejszy),

 

practical – more practical – the most practical

(praktyczny – praktyczniejszy – najpraktyczniejszy),

 

interesting – more interesting – the most interesting

(interesujący – bardziej interesujący – najbardziej interesujący),

 

fascinating – more fascinating – the most fascinating

(fascynujący – bardziej fascynujący – najbardziej fascynujący).

 

Uwaga!

Wyjątek od powyższej reguły stanowią przymiotniki, które są przeciwieństwem (zaprzeczeniem) przymiotników dwusylabowych, typu happy czy tidy (a więc przymiotników kończących się na -y). Takie przymiotniki mogą być stopniowane zarówno poprzez dodanie do nich końcówek -er/-est, jak i słów more/the most, np.

 

untidy – untidier - the untidiest

untidy – more untidy – the most untidy

nieuporządkowany – bardziej nieuporządkowany – najbardziej nieuporządkowany,

 

unhappy – unhappier – the unhappiest

unhappy – more unhappy – the most unhappy

(nieszczęśliwy – nieszczęśliwszy – najnieszczęśliwszy).

 

 

c) Wiele przymiotników stopniuje się w sposób nieregularny. Poniżej podajemy odmianę najczęściej używanych przymiotników nieregularnych.

 

 

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

bad/evil/ill (zły, niecny)

worse (gorszy)

worst (najgorszy)

far (daleko) (odległość)

farther (dalej)

farthest (najdalej)

far (daleko)(kolejność)

further (dalej)

furthest (najdalej)

good/well (dobry)

better (lepszy)

best (najlepszy)

hind (tylny)

hinder (umieszczony bardziej z tyłu)

hindmost (ostatni, umieszczony najbardziej z tyłu)

late (późny, nowy)

latter, later (późniejszy, drugi)

latest, last (najnowszy, ostatni)

little (mały)

smaller (mniejszy)

smallest (najmniejszy)

many (wiele)

more (więcej)

most (najwięcej)

much (wiele)

more (więcej)

most (najwięcej)

near (bliski)

nearer (bliższy)

nearest (najbliższy)

old (stary) (kolejność starszeństwa w rodzinie)

ale

old (stary) (wiek)

elder (starszy)

 

 

older (starszy)

eldest (najstarszy)

 

 

oldest (najstarszy)

 

Uwaga!

Istnieje także grupa przymiotników niestopniowalnych, które nie przyjmują żadnej formy w stopniu wyższym ani w stopniu najwyższym.

 

Przymiotniki niestopniowalne opisują największy możliwy stopień natężenia danej cechy lub stanu emocjonalnego i dlatego ich dodatkowe stopniowanie nie ma sensu. Spójrz na poniższe przykłady:

 

free (darmowy)

nic nie kosztuje, a więc nie może być już „bardziej darmowy”,

 

priceless (bezcenny)

nie da się zmierzyć w sensie kosztu, więc nie może być “bardziej bezcenny”.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Porównania

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[852]}}Czytaj
 
Ćwicz

Formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników, szerzej omówione na stronie stopniowanie przymiotników, stanowią podstawę dokonywania porównań w języku angielskim. W tej części omawiamy najpopularniejsze konstrukcje, za pomocą których można porównywać ze sobą osoby, rzeczy, zjawiska, itp.

 

 

 • more, the most, less, the least

 

W przypadku przymiotników wielosylabowych, które stopniuje się przy użyciu słów more, the most, less oraz the least, porównań dokonuje się według schematów

 

more …. than lub less …. than (z przymiotnikami w stopniu wyższym)

oraz

the most …lub the least … (z przymiotnikami w stopniu najwyższym)

 

gdzie w miejsce wielokropku wstawia się właściwy przymiotnik wielosylabowy.

 

 

This book is more interesting than the other one I read.

(Ta książka jest bardziej interesująca niż ta, którą czytałam ostatnio.)

 

He is less intelligent than the average boy in his school.

(On jest mniej inteligentny niż przeciętny chłopiec w jego szkole.)

 

You're the most annoying person I've ever met!

(Jesteś najbardziej irytującą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem!)

 

This beverage is the least expensive.

(Ten napój jest najtańszy.)

 

 

 

Less i the least są używane także z przymiotnikami jednosylabowymi, np.:

 

The economic reform in Spain has gone less far than in other countries.

(Reforma gospodarcza w Hiszpanii została wprowadzona na mniejszą skalę niż w innych krajach.)

 

I'm sorry, but you can't pay less than this for this car.

(Przykro mi, ale nie mogą państwo zapłacić za ten samochód mniej niż tyle.)

 

I think I enjoy diving the least.

(Wydaje mi się, że najmniej lubię nurkować.)

 

This was the least expensive car they had, so I bought it.

(To był najtańszy samochód, jaki mieli, więc go kupiłem.)

 

w przypadku jednak, kiedy opisywany rzeczownik jest policzalny, zamiast less używa się odpowiednio fewer, np.:

 

I have fewer books than you.

(Mam mniej książek od ciebie.)

 

He has fewer friends than I do.

(On ma mniej przyjaciół niż ja.)

 

You know, I've been to fewer places than you.

(Wiesz, nie byłam w tylu miejscach, co ty.)

 

I've never seen fewer people at a concert.

(Nigdy nie widziałem mniejszej ilości ludzi na koncercie.)

 

 

 • As … as

 

Konstrukcja as ... as, w której w miejsce wielokropka wstawia się odpowiedni przymiotnik, służy porównywaniu dwóch równych sobie cech, rzeczy.

 

A Ferrari is as expensive as a Lamborghini.

(Ferrari kosztuje tyle samo, co Lamborghini.)

 

I'm just as tired as you.

(Jestem tak samo zmęczony jak ty.)

 

 

Możemy również wzmocnić wymowę konstrukcji as ... asdodając przed nią słowo just.

 

Sadly, it was just as bad as we anticipated.

(Niestety, było tak źle, jak przewidywaliśmy.)

 

She's just as stupid as you described.

(Jest dokładnie tak głupia, jak mi ją opisywałeś.)

 

 

 

Aby podkreślić, że dwie rzeczy są niemalże sobie równe, możemy użyć konstrukcji: just about as … as, almost as … as lub nearly as … as. Przykłady podano poniżej.

 

He's just about as tall as I am.

(On jest prawie takiego samego wzrostu jak ja.)

 

I'm almost as old as your grandfather is.

(Jestem prawie w wieku twojego dziadka.)

 

You're nearly as young as my daughter.

(Jesteś prawie tak młoda, jak moja córka.)

 

 

 

 • Not as … as i not so … as

 

Konstrukcje not as … as oraz not so … as, w których w miejsce wielokropka wstawia się odpowiedni przymiotnik służą wyrażaniu porównań negatywnych, np.:

 

She's not as beautiful as she used to be.

(Ona nie jest tak piękna, jak kiedyś.)

 

I'm not as rich as you think I am.

(Nie jestem tak bogaty, jak wam się wydaje.)

 

Why isn't this coffee as expensive as that one?

(Dlaczego ta kawa nie jest tak droga, jak tamta?)

 

This car isn't as good as that one over there.

(Ten samochód nie jest tak dobry, jak tamten.)

 

 

 

Wyraz powyższych porównań można dodatkowo wzmocnić dodając do nich słowa nearly lub quite, np.

 

She's not nearly as beautiful as she used to be.

(Nie jest nawet w przybliżeniu tak piękna, jak kiedyś.)

 

Why isn't this coffee nearly as expensive as that one?

(Dlaczego ta kawa nie jest nawet w przybliżeniu tak droga, jak tamta?)

 

This book isn’t quite as interesting as the movie.

(Ta książka nie jest aż tak ciekawa jak film.)

 

 

Uwaga!

W mowie potocznej można konstruować porównania negatywne także za pomocą takich zwrotów jak: not anything like as …, nothing like as …lub nowhere near as ..., w których w miejsce wielokropka wstawia się przymiotnik, np.:

 

This coffee isn't anything like as expensive as the one at Starbucks.

This coffee is nothing like as expensive as the one at Starbucks.

This coffee is nowhere near as expensive as the one at Starbucks.

(Ta kawa nie jest nawet w przybliżeniu tak droga, jak w Starbucks.) • So … (that)

 

It was so dark (that) I couldn't see who was behind me.

(Było tak ciemno, że nie wiedziałem, kto był za mną.)

 

It was so cloudy (that) we had to cancel our picnic.

(Było tak pochmurno, że musieliśmy odwołać nasz piknik.)

 

I was so tired (that) I had to go to sleep.

(Byłem tak zmęczony, że musiałem iść spać.)

 

 

 

 • Toofor/to

 

It was too loud for me to hear anything.

(Było za głośno, abym mogła cokolwiek usłyszeć.)

 

I was too angry to believe what she was saying.

(Byłem zbyt wściekły, by uwierzyć w to, co mówiła.)

 

We were too irritated to continue.

(Byliśmy zbyt poirytowani, by kontynuować.)

 

He was too sad to go anywhere.

(Był zbyt smutny, by gdziekolwiek iść.)

 

 

 

 • Notenoughfor/to

 

I wasn't nice enough for her.

(Nie byłem dla niej wystarczająco miły.)

 

We weren't good enough to be professional basketball players.

(Nie byliśmy na tyle dobrzy, by zostać zawodowymi koszykarzami.)

 

They weren't rich enough to afford such a car.

(Byli zbyt biedni, by móc kupić taki samochód.)

 

She wasn't tall enough for him.

(Nie była dla niego wystarczająco wysoka.)

 

 

 • so ... as to

 

It was so dark as to make it impossible to see who was behind me.

(Panowała taka ciemność, że nie można było zobaczyć, kto był za mną.)

 

It was so loud as to make it impossible to hear anything.

(Było tak głośno, że nie można było nic usłyszeć.)

 

 

 

 • asaas

It wasn't as hard a test as I had anticipated.

(To nie było aż tak trudne, jak przewidywałem.)

 

She wasn't as nice a girl as he described her.

(Nie była aż tak miłą dziewczyną, jak ją opisywał.)

 

We weren't as stubborn a family as they were.

(Nie byliśmy aż tak upartą rodziną, jak oni.)

 

I am not as wise a man as my grandfather was.

(Nie jestem tak mądrym mężczyzną, jakim był mój dziadek.)

 

 

 • such a … … as/that

 

It was such a bad dinner that I regret buying it.

(Ten obiad był tak niedobry, że żałuję, że go kupiłem.)

 

It wasn't such a good dinner as I had expected.

(Ten obiad nie był tak dobry, jak się spodziewałem.)

 

She wasn't such a good danceras she said she was.

(Nie była tak dobrą tancerką, jak mówiła.)

 

We weren't such a good couple as people thought we were.

(Nie byliśmy tak dobrą parą, za jaką nas uważano.)

 

 

 • more and more … (porówniania progresywne)

Porównania progresywne (progressive comparison) to konstrukcje z przymiotnikiem, za pomocą których można opisać, jak coś wzrasta lub spada.

 

Takie porównania z przymiotnikami, które stopniuje się poprzez dodanie do nich końcówki –er tworzy się według schematu

. and ….

w którym w miejsce wielokropku wpisuje się ten sam przymiotnik, np.:

 

Emma is getting older and older.

(Emma się starzeje.)

(dosłownie: Emma staje się starsza i starsza.)

 

I’m getting fatter and fatter.

(Tyję.)

(dosłownie: Robię się grubsza i grubsza.)

 

 

Porównania progresywne z przymiotnikami, które stopniuje się za pomocą słowa more tworzy się z kolei według schematu:

more and more …

 

gdzie w miejsce wielokropku wstawia się odpowiedni przymiotnik, np.:

 

You’re getting more and more beautiful every day.

(Każdego dnia stajesz się coraz piękniejsza.)

 

The project is becoming more and more difficult.

(Ten projekt staje sę coraz trudniejszy.)

 

 

 

 • more … than

 

I'm more angry than disappointed.

(Jestem bardziej wściekły niż zawiedziony.)

I'm angier than disappointed.

 

My eyes are more blue than brown.

(Moje oczy są bardziej niebieskie niż brązowe.)

My eyes are bluer than brown.

 

 

 • not as much ... as … lub … rather than …

 

I'm not so much angry as sad.

(Nie jestem tyle zły, co smutny.)

 

My eyes are blue rather than brown.

(Moje oczy są raczej niebieskie niż brązowe.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Kolejność przymiotników w zdaniu

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[853]}}Czytaj
 
Ćwicz

Jeżeli w zdaniu występuje kilka przymiotników opisujących jeden rzeczownik, to ich kolejność nie może być przypadkowa. Przymiotniki w zdaniu angielskim powinny być ułożone według schematu:

 

opinia + ilość + jakość + rozmiar + kształt + wiek + kolor + wzór + pochodzenie + materiał + cel/przeznaczenie

 

Przykładowe przymiotniki, których możemy użyć na określenie powyższych cech to:

 

 1. Opinia

 1. Ilość

 1. Jakość

an interesting movie (interesujący film),

an intelligent person (inteligentna osoba),

a nice girl (miła dziewczyna).

three phones (trzy telefony),

five birds (pięć ptaków),

three people (troje ludzi),

two men (dwóch mężczyzn).

a nice scarf (ładny szalik),

a well-made pot (dobrze wykonany garnek)

 

 1. Rozmiar

 1. Kształt

 1. Wiek

a huge wallet (ogromny portfel),

a large bottle (wielka butelka),

a big bowl (duża miska),

a small car (mały samochód).

a round ball (okrągła piłka),

a triangular instrument (trójkątny instrument),

a square part (kwadratowa część).

a young lady (młoda dama),

an old man (stary mężczyzna).

 1. Kolor

 1. Wzór

 1. Pochodzenie

a blue book (niebieska książka),

a green pen (zielony długopis),

a brown car (brązowy samochód),

a black house (czarny dom).

a tartan skirt (spódnica w szkocką kratę),

a checked shirt (koszula w kratkę – w tym przypadku nie w szkocką kratę).

an American car (amerykański samochód),

a Polish politician (polski polityk),

an English lord (angielski lord).

10. Materiał

11. Cel lub przeznaczenie

 

a woolen sweater (wełniany sweter),

a denim jacket (kurtka dżinsowa).

a fishing boat (łódź rybacka),

a police car (samochód policyjny).

 

 

 

Przymiotniki ułożone w poprawnej kolejności to przykładowo:

 

 • an Italian glass flower vase (włoski szklany wazon na kwiaty),

 • a small old wooden house (mały, stary drewniany dom),

 • a smart slim girl (mądra szczupła dziewczyna),

 • the first two days (pierwsze dwa dni).

 

 

Uwaga!

Zwykle w zdaniu nie używa się więcej niż 3-4 przymiotników przed rzeczownikiem. Jeśli więc chcemy dodać więcej informacji na temat opisywanego przedmiotu, najlepiej użyć w tym celu zdań podrzędnych, np.

 

It's an interesting small 20th-century French wooden table.

(To interesujący, niewielki, dwudziestowieczny, francuski, drewniany stolik.)

 

lepiej zamienić na:

 

It's an interesting small French table, made of wood and dating from the 20th century.

(To interesujący, niewielki, francuski stolik wykonany z drewna w XX w.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Przymiotniki wzmacniające

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[855]}}Czytaj
 
Ćwicz

W języku angielskim przymiotnik może wzmacniać znaczenie rzeczowników, przysłówków oraz innych przymiotników.

 

Przykładowe przymiotniki wzmacniające rzeczowniki:

Przykładowe przymiotniki przysłówki:

Przykładowe przymiotniki wzmacniające inne przymiotniki:

 wide smile
(szeroki uśmiech),

big smile
(wielki uśmiech),

baggy clothes
(luźne ubrania),

high morals
(wysokie morale),

dead quiet
(martwa cisza).

 extremely unlikely
(bardzo mało prawdopodobne),

extremely sorry
(bardzo mi przykro),

awfully fast
(strasznie szybko),

unspeakably beautiful (niewymownie piękny).

fast asleep 
(pogrążony we śnie),

sound asleep
(pogrążony we śnie),

ice cold
(bardzo zimny).

 

 

Przymiotniki wzmacniające, są to takie przymiotniki, za pomocą których można:

 1. położyć ogólny nacisk na informację, która po nich następuje, np.:

 • clear failure (wyraźna porażka),

 • a real hero (prawdziwy bohater),

 • the simple truth (prosta prawda),

 • sheer arrogance (czysta arogancja);

 

He said his father is arealhero to him.

(Powiedział, że jego ojciec jest dla niego prawdziwym bohaterem.)

 

This is a perfect example of sheer arrogance.

(To doskonały przykład czystej arogancji.)

 

 

 1. wskazać na wysoki lub najwyższy stopień natężenia danej cechy lub zjawiska, np.:

 • a complete victory (całkowite zwycięstwo),

 • great destruction (wielkie zniszczenia),

 • a complete stranger (zupełnie obcy człowiek),

 • a strong opponent (zdeklarowany przeciwnik);

 

He's a complete stranger to me.

(On jest dla mnie zupełnie obcym człowiekiem.)

 

 

 1. obniżyć jakość lub wartość danego wydarzenia, osoby lub przedmiotu, np.:

 • feeble joke (marny dowcip),

 • slight effort (niewielki wysiłek).

 

Nobody was impressed with his feeble joke.

(Nikomu nie zaimponował swoim marnym dowcipem.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Miejsce przymiotnika w zdaniu

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[856]}}Czytaj
 
Ćwicz

Przymiotniki mogą zajmować w zdaniu jedną z dwóch pozycji – przydawkową (attributive), czyli przed rzeczownikiem, lub orzeczenia (predicative), a więc za rzeczownikiem. Pozycję przydawkową zajmują te przymiotniki, które niosą ze sobą najważniejszą informację w zdaniu, inne przymiotniki zajmują pozycję orzeczenia.

 

Poniżej, w tabeli, podajemy listę przykładowych przymiotników, z uwzględnieniem pozycji jaką zajmują w zdaniu. Większość z przymiotników podanych w rubryce „Przymiotnik w pozycji przydawkowej” może występować zarówno w pozycji przydawkowej, jak i w pozycji orzeczenia. Z kolei przymiotniki podane w rubryce „Przymiotnik w pozycji orzeczenia” mogą występować tylko i wyłącznie w tej pozycji.Przymiotnik w pozycji przydawkowej

Przymiotnik w pozycji orzeczenia

awkward, black, cardboard, chief, cool, dry, happy, heavy, iron, large, long, main, narrow, old, principal, puzzling, round, sheer, small, snug, warm, young

afloat, afraid, aglow, alive, alone, asleep

Przykłady użycia

Przykłady użycia

They seem to be a happy family.

(Oni zdają się być szczęśliwą rodziną.)

 

Do you like my new black car?

(Podoba ci się mój nowy czarny samochód?)

 

I hate this yellow dress.

(Nienawidzę tej żółtej sukienki.)

 

She's an intelligent young lady.

(Ona jest inteligentną młodą damą.)

 

Our main concern here is the prices of stocks. (Naszą główną obawą są ceny akcji.)

 

I started drawing out of sheer boredom.

(Z czystej nudy zacząłem rysować.)

 

I would like to be a principal shareholder. (Chciałbym być głównym udziałowcem.)

 

He's the chief suspect in this case.

(On jest głównym podejrzanym w tej sprawie.)

 

He said he hates being alone.

(Powiedział, że nienawidzi być sam.)

 

I have never felt more alive than now.

(Nigdy nie czułem, że żyję bardziej niż teraz.)

 

He is asleep, so don't wake him up.

(On śpi, więc nie budź go.)

 

This was an awkward situation.

(To była krępująca sytuacja.)

 

You are a happy man, aren't you?
 (Jesteś szczęśliwym człowiekiem, prawda?)

 

In the picture I can see a really old man.

(Na zdjęciu widzę bardzo starego mężczyznę.)

 

We have another puzzling problem here.

(Mamy tutaj kolejny zagadkowy problem.)

This situation was awkward.

(Ta sytuacja była krępująca.)

 

The man wasn't happy about it at all.
(Mężczyzna nie był w ogóle szczęśliwy.)

 

The man was really old.

(Mężczyzna był bardzo stary.)

 

The problem we have here is puzzling.

(Problem, który tutaj mamy, jest zagadkowy.)

 

 

 • Przymiotniki mogą także występować po czasownikach: to appear, to be, to become, to feel, to get, to seem, np.

 

This day is hot.

(Ten dzień jest gorący.)

 

I feel great!

(Czuję się świetnie!)

 

 

 • Niektóre przymiotniki (w tym część zakończonych na -able oraz –ible) mogą występować także po rzeczowniku, ale tylko wtedy kiedy ten umieszczony jest za przymiotnikiem w stopniu najwyższym lub po zwrotach: the first/last/next/only, np.:

 

It's said that he's the fattest man alive.

(Mówi się, że to najgrubszy facet na świecie.)

 

She said that it was the last table available.

(Powiedziała, że to był ostatni wolny stolik.)

 

I think this is the only table free.

(To chyba ostatni wolny stolik.)

 

I'm afraid this is the last copy available.

(To niestety ostatni egzemplarz, jaki jest dostępny.)

 

 

 

 • Przymiotniki, które poprzedzają wyrażenia przyimkowe (np. interested in something, suitable for children) także występują po rzeczowniku, a nie przed nim, np.

 

This is to address students interested in biology.

(To jest skierowane do studentów zainteresowanych biologią.)

 

 

 

Uwaga!

Znaczenie niektóre przymiotników może się różnić w zależności od tego czy umieszczone są za czy przed rzeczownikiem, np.

 

Every parent is concerned with his or her child.

(Każdy rodzic martwi się o swoje dziecko.)

 

The parents concerned were just a minority.

(Rodzice, których to dotyczyło, stanowili tylko mniejszość.)

 

 

You need to look for the car parked opposite the building.

(Musisz poszukać auta zaparkowanego naprzeciwko budynku.)

 

Our political views are so opposite that we'll never reach a compromise!

(Nasze poglądy polityczne są tak odmienne, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia!)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Przymiotniki złożone

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[857]}}Czytaj
 
Ćwicz

Przymiotniki złożone to przymiotniki, powstałe z połączenia ze sobą przynajmniej dwóch części mowy.

Jeżeli przymiotnik złożony występuje przed rzeczownikiem, to jego człony oddziela się myślnikiem.

 

Pacifism isn't a black-and-white issue for me.

(Pacyfizm nie jest dla mnie jednoznaczną kwestią.)

 

This is an air-to-air missile.

(To rakieta typu powietrze-powietrze.)

 

 

 • Jeżeli przymiotnik złożony składa się z przymiotnika i imiesłowu przeszłego, to imiesłów umieszczany jest zazwyczaj na końcu złożenia.

 

I feel head over heels in love with that fair-haired girl.

(Jestem zakochany po uszy w tej jasnowłosej dziewczynie.)

 

He isa handsome green-eyed man.

(On jest przystojnym zielonookim mężczyzną.)

 

Dogs are warm-blooded animals.

(Psy to zwierzęta stałocieplne.)

 

Inne często spotykane przymiotniki złożone tego typu to m.in:

 

 • above–mentioned (wyżej wspomniany),

 • absent-minded (roztargniony),

 • brightly-lit (dobrze oświetlony),

 • broad-minded (tolerancyjny, o otwartym umyśle),

 • broken-hearted (zrozpaczony),

 • cold-blooded (bezlitosny, z zimną krwią),

 • densely-populated (gęsto zaludniony),

 • green-eyed (zielonooki),

 • kind-hearted (życzliwy, dobry),

 • narrow-minded (ograniczony, o wąskich horyzontach),

 • old-fashioned (staroświecki),

 • open-minded (otwarty, wolny od uprzedzeń),

 • short-tempered (porywczy, wybuchowy),

 • well-behaved (dobrze wychowany, grzeczny).

 

 

 • Przymiotniki złożone mogą również powstać z połączenia przymiotnika z imiesłowem teraźniejszym. W tym przypadku imiesłów także umieszczany jest na końcu złożenia, np.

 

This is the best-selling book this year.

(To jest najlepiej sprzedająca się książka tego roku.)

 

She isa very good-looking girl.

(Ona jest bardzo ładną dziewczyną.)

 

 

 

Inne często spotykane przymiotniki złożone tego typu to m.in:

 

 • best-selling (najlepiej sprzedający się, bestsellerowy),

 • easy-going (spokojny, wyluzowany),

 • far-reaching (daleko idący, dalekosiężny),

 • hard-wearing (mocny, nie do zdarcia),

 • labor-saving (usprawniający pracę),

 • law-abiding (przestrzegający prawa, praworządny),

 • long-lasting (nieprzemijający, długotrwały),

 • mouth-watering (apetyczny),

 • never-ending (niekończący się),

 • record-breaking (rekordowy).

 

 

 • Przymiotnik złożony może powstać również z połączenia:

rzeczownika i imiesłowu przeszłego, np.:

air-conditioned (klimatyzowany),
sun-dried (suszony na słońcu),
tongue-tied (oniemiały).
 

rzeczownika i przymiotnika, np.:

 

class-conscious (świadomy różnic klasowych),
injury-prone (podatny na urazy),
lead-free (bezołowiowy),
trouble-free (bezproblemowy),
world-famous (światowej sławy).

 

przymiotnika i rzeczownika, np.:

deep-sea (głębinowy),
high-class (luksusowy,wytworny),
last-minute (z ostatniej chwili, ostatni).


liczebnika i rzeczownika, np.:

twenty-page
(dwudziestostronny),
two-door (dwudrzwiowy),
two-star (dwugwiazdkowy),
two-way (dwukierunkowy, dwustronny).


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Przymiotniki po czasownikach postrzegania zmysłowego

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[858]}}Czytaj
 
Ćwicz

Czasowniki postrzegania zmysłowego, to czasowniki opisujące działanie zmysłów, czyli to look (wyglądać), to see (widzieć), to smell (wąchać), to sound (brzmieć), to taste (smakować), to feel (czuć). W zależności od typu akcji jaką dany czasownik opisuje w zdaniu – aktywną czy pasywną – użyjemy po nim odpowiednio przysłówka albo przymiotnika, np.:

 

She looks angrily at her husband.

(Ona spogląda ze złością na swojego męża.)

(Użyty został przysłówek: opis czynności – akcja aktywna.)

 

She looks angry after receiving the news.

(Ona wygląda na rozgniewaną po otrzymaniu wiadomości.)

(Użyty został przymiotnik: opisy wyglądu – akcja pasywna.)

 

 

 

Prawidłowe rozpoznanie typu akcji jaki opisuje czasownik postrzegania jest bardzo istotne. Nieprawidłowe może nie tylko zmienić znaczenie wypowiedzi, ale także wywołać efekt komiczny. Przyjrzyjmy się poniższym zdaniom.

 

 1. Jeżeli kobieta chce powiedzieć, że wygląda źle, ponieważ nie zrobiła makijażu, powinna użyć przymiotnika:

 

I haven't put on make-up, so I look bad

(Nie pomalowałam się, więc wyglądam źle.)

 

Zastosowanie przysłówka w tym samym zdaniu oznacza, że kobieta ma problemy ze wzrokiem, ponieważ nie zrobiła makijażu:

 

I haven't put on make-up so I look badly.

(Nie pomalowałam się, więc mam problemy z oczami.)

 

 

 1. Aby powiedzieć, że zupa smakuje okropnie, po czasowniku należy zastosować przymiotnik:

 

This soup tastes bad.

(Ta zupa ma okropny smak.)

 

Zastosowanie w tym zdaniu przysłówka sugeruje, że zupa ma zmysł smaku, ale czynności smakowania nie wykonuje dobrze:

 

This soup tastes badly

(Ta zupa smakuje – wykonuje czynność – okropnie.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Przymiotniki z przyimkami

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[859]}}Czytaj
 
Ćwicz

Przymiotniki występują często w złożeniach z przyimkami. Listę najpopularniejszych złożeń podajemy w poniższej tabeli.

 

Typ złożenia

Przykładowe złożenia

Polskie odpowiedniki

przymiotnik + about

annoyed about

concerned about

mad about

(rozdrażniony, poirytowany czymś)

(zaniepokojony czymś)

(wściekły o coś)

przymiotnik + at

good at

hopeless at

pleased at

(dobry w robieniu czegoś)

(beznadziejny w robieniu czegoś)

(zadowolony z czegoś)

przymiotnik + by

amused by

distressed by

unaffected by

(rozbawiony czymś)

(zasmucony/przygnębiony czymś)

(nienaruszony przez coś)

przymiotnik + for

greedy for

responsible for

sorry for

(żądny czegoś)

(odpowiedzialny za)

(przepraszający)

przymiotnik + from

different from

distinct from

free from

removed from

(różny od)

(odmienny od)

(wolny od)

(usunięty)

przymiotnik + in

covered in

dressed in

engaged in

interested in

(pokryty)

(ubrany w)

(zaangażowany w)

(zainteresowany czymś)

przymiotnik + of

afraid of

ashamed of

aware of

full of

proud of

scared of

(bojący się czegoś)

(wstydzący się czegoś)

(mający świadomość czegoś)

(pełen)

(dumny z kogoś/czegoś)

(bojący się kogoś/czegoś)

przymiotnik + on/upon

based on

dependent on

keen on

(oparty na)

(zależny od kogoś/czegoś)

(zapalony do czegoś)

przymiotnik + to

accustomed to

allergic to

good to

inferior to

nice to

prone to

(być przyzwyczajony do)

(uczulony na)

(dobry dla)

(gorszy od)

(miły/uprzejmy dla)

(podatny na)

przymiotnik + towards

friendly towards

inclined towards

(przyjazny w stosunku do kogoś/czegoś)

(skłaniający się ku)

przymiotnik + with

careful with

disappointed with

fed up with

happy with

satisfied with

skilful with

(ostrożny z czymś)

(zawiedziony czymś/kimś)

(mający dość czegoś/kogoś)

(zadowolony z czegoś/kogoś)

(usatysfakcjonowany czymś/kimś)

(sprawny, zręczny)

przymiotnik + porównanie z użyciem as lub than

the same as last time

different than yesterday

(taki sam jak poprzednim razem)

(inny niż wczoraj)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz