Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Either i neither

NEITHER

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

  • Wyraz neither można rozumieć jako negatywną formę either; wyraża m.in. odrzucenie wymienionych opcji. Neither pełni trzy funkcje: może być określnikiem, odpowiednikiem konstrukcji not + either, lub słowem łączącym zdania, np.

 

Neither girl knew which dress to buy.

(Żadna z dziewczyn nie wiedziała którą sukienkę kupić.)

(określnik)

 

I like neither spinach nor sea food.

(Nie lubię ani szpinaku ani owoców morza.)

(not + either)

 

Kate had no idea what to do, (and) neither had Jo.

(Kate nie miała pojęcia co zrobić – Jo również.)

(słowo łączące)

 

 

 

  • Wyrazu neither używa się jako określnika z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, gdy ma się na myśli żaden, ani ten, ani tamten, np.

 

Neither guy is hot.

(Ani ten, ani tamten facet nie jest przystojny.)

 

Neither solution is easy.

(Żadne rozwiązanie nie jest łatwe.)

 

 

 

  • Wyrażenie not either używa się chcąc wyrazić brak jakiejś umiejętności/cechy lub brak podjęcia działania. Not either ma takie samo znaczenie jak neither i występuje po nim normalny szyk zdania, np.

 

’I can’t dance.’ ’I can’teither.’

(„Nie potrafię tańczyć”. „Ani ja”.)

 

You haven’t called the police; I haven’t either.

(Nie zadzwoniłeś na policję; ja też nie.)

 

 

  • W mowie potocznej zamiast I + czasownik + not either używa się me neither (czasami me either), szczególnie w amerykańskiej odmianie angielskiego, np.

 

’I can’t paint.’ ’Me neither.’

(„Nie potrafię malować”. „Ani ja”.)

 

 

  • Aby utworzyć zdanie przeczące, potrzebne jest albo neither, albo not either – błędne są konstrukcje neither … notoraz not neither, np.

 

’Neither didn’t Susan.’

’Susan didn’t neither.’

 

Neither did Susan.’

(„Ani Susan”.)

 

’Susan didn’t either.’

(„Ani Susan”.)

 

 

 

  • Zwrot neither of spełnia taką funkcję jak konstrukcja neither + rzeczownik oraz samodzielne neither, z tą różnicą, że można używać tego zwrotu przed określnikami (np. the, my, these) albo zaimkami. Rzeczownik, który występuje po neither of zawsze występuje w liczbie mnogiej, np.

 

Neither of them visited grandmother.

(Żaden z nich nie odwiedził babci.)

 

Neihter of my friends knows how to use a fax machine.

(Żaden z moich znajomych nie wie, jak użyć faksu.)

 

 

Czasownik po konstrukcji neither of występuje w liczbie pojedynczej, ale w mowie potocznej dopuszcza się liczbę mnogą, np.

 

Neither of my former boyfriends know(s) how to be a man.

(Żaden z moich poprzednich chłopaków nie wie jak być mężczyzną.)

 

 

 

  • Neither (one) można użyć w znaczeniu żaden, np.

 

’Which dress would you like to wear?’ ’Neither (one)’

(„Którą sukienkę chciałabyś założyć?” „Żadną”.)

 

You thought that was a tiger or a lion. Well, it was neither (one).

(Myślałeś, że to był tygrys albo lew. Cóż, to nie było żadne z nich.)

 

 

 

  • Zwrotu neither można używaćbez rzeczownika, jeśli z kontekstu dokładnie wiadomo co autor wypowiedzi ma na myśli, np.

 

This is my book and this is Jo’s. You can take neither.

(To jest moja książka, a to książka Jo. Nie możesz wziąć żadnej z nich.)

 

I’ve checked both suggested answers to this question; neither is correct!

(Sprawdziłam obydwie sugerowane odpowiedzi na to pytanie; żadna nie jest poprawna!)

 

 

  • Neither występuje również bez rzeczownika w krótkiej odpowiedzi, np.

 

’Would you like to go to the cinema or to the theater?’ ’Neither.’

(„Chciałabyś iść do kina czy do teatru?” „Ani tu, ani tu”.)

 

 Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz