Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Trudne wyrażenia

EITHER

Konstrukcja EITHER ... OR

NEITHER

Konstrukcja NEITHER ... NOR

Do góry

Either i neither

W tym dziale poznasz zastosowanie słów either i neither, przeanalizujesz zdania ilustrujące ich znaczenie, a także przeczytasz o najważniejszych konstrukcjach z tymi słowami: either ... or i neither ... nor.

1 EITHER   
2 Konstrukcja EITHER ... OR   
3 NEITHER   
4 Konstrukcja NEITHER ... NOR   

EITHER

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[160]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

 • Either to zaimek, którego używa się z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, gdy chce powiedzieć jeden albo drugi z dwóch, np.

 

We should go on holiday in June or July. Either month is fine.

(Powinniśmy jechać na wakacje w czerwcu albo lipcu. Obojętnie kiedy.)

(dosłownie: każdy miesiąc jest dobry.)

We should go on holiday in June or July. Either months are fine.

 

’Should I buy the black suit or the bright one?’

’I think either one looks good on you.’

(„Powinienem kupić czarny garnitur czy jasny?”

Według mnie obydwa dobrze na tobie leżą.”)

 

 

 • Zwrotu either można użyć bez rzeczownika, jeśli z kontekstu dokładnie wiadomo co autor wypowiedzi ma na myśli, np.

 

This is my book, and this is Jo’s. You can take either.

(To jest moja książka, a to książka Jo. Możesz wziąć którąkolwiek.)

 

Tell me which project you prefer, I can do either.

(Powiedz mi który projekt ty wolisz, mogę wykonać którykolwiek.)

 

 

 

 • Konstrukcja either of spełnia taką samą rolę jak konstrukcja either + rzeczownik oraz samodzielne either; różnica polega na tym, że either of używa się przed określnikiem (np. the, my, these) albo zaimkiem, a rzeczownik po określniku występuje w liczbie mnogiej, np.

 

You can use either of the pens.

(Możesz skorzystać z obu długopisów.)

 

’Who do you find more attractive?’ ’Either of them.’

(„Kogo uważasz za bardziej atrakcyjnego?” „Obaj są atrakcyjni.”)

 

 

Czasownik odnoszący się do rzeczownika po konstrukcji either of jest w liczbie pojedynczej, ale w mowie potocznej dopuszcza się liczbę mnogą, np.

 

Eitherofusis/are absolutely exhausted.

(Oboje jesteśmy wykończeni.)

 

 

 

Jeżeli rzeczownik albo zaimek z konstrukcji either of + rzeczownik/zaimek powtarza się w dalszej części wypowiedzi (lub jeśli w dalszej części wypowiedzi występuje rzeczownik albo zaimek odnoszący się do rzeczownika/zaimka z tej konstrukcji), można go odmienić w liczbie pojedynczej lub mnogiej, np.

 

If either of my grandsons calls on me when I’m gone, tell him/them I’ll be back in an hour.

(Jeśli któryś z moich wnuków odwiedzi mnie, kiedy mnie nie będzie, powiedz im, że wrócę za godzinę.)

 

 

 

 • W wyrażeniach typu either side czy either end, either może oznaczać każdy.

 

Put two bowls at either end of the table.

(Połóż dwie miski na każdym końcu stołu.)

 

There’s a small pot plant at eitherwindow.

(Przy każdym oknie stoi mała roślina w doniczce.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Konstrukcja EITHER ... OR

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[161]}}Czytaj
 
Ćwicz

Either można także używać wymieniając konkretne opcje lub stawiając warunki. Konstrukcja either … or używana jest gdy mówi się o wyborze między dwiema lub więcej możliwościami, np.

 

I don’t watch either movies or TV shows.

(Nie oglądam filmów ani seriali.)

 

’What’s for dinner?’ ’You can have either soup, salad, or pasta.’

(„Co jest na obiad?” „Możesz zjeść zupę, sałatkę, albo makaron”.)

 

 

Konstrukcję tę często używa się w taki sposób, aby takie same wyrażenia pojawiły się zarówno po either, jak i po or, np.

 

She can read either a novel or a poem.

(Może przeczytać powieść albo wiersz.)

(rzeczowniki)

 

Either you’ll go to the cinema with me or we’ll stay at home.

(Pójdziesz ze mną do kina albo zostaniemy w domu.)

(zdania)

 

 

Dopuszczalne jest jednak pominięcie po or takiej samej konstrukcji jaka występuje po either. Niektórzy użytkownicy angielskiego wolą jednak unikać takich konstrukcji.

 

She can either read a novel or a poem.

(Może przeczytać powieść albo wiersz.)

(Po either – zdanie, po or – rzeczownik.)

 

We will either go to the cinema or the pub.

(Pójdziemy do kina albo do pubu.)

(Po either – zdanie, po or – rzeczownik.)

 

 

Tej konstrukcji nie używa się w pytaniach, na które można udzielić dwóch różnych odpowiedzi, np.

 

Are they either coming or not?

(Czy oni przychodzą, czy nie?)

(W znaczeniu: mają do wyboru, czy w ogóle przyjść, czy też nie.)

 

 

 

Konstrukcję either … or można również używać przy stawianiu warunków, np.

 

Either you eat your dinner or you won’t watch TV tonight!

(Albo zjesz obiad, albo nie będziesz oglądał dzisiaj wieczorem telewizji!)

(Jest to w pewnym sensie rozkaz, przedstawia się brak alternatywy.)

 

They will either follow my rules or face serious consequences.

(Albo będą stosować się do moich zasad, albo poniosą poważne konsekwencje.)

 

 

 

Konstrukcja either … or wskazuje również, że tylko jedna z tych dwóch przedstawionych sytuacji jest możliwa. Porównaj:

 

You should play either football or basketball.

(Powinieneś grać albo w piłkę nożną, albo w koszykówkę.)

(wyraża się swego rodzaju ultimatum; należy wybrać jedno albo drugie)

 

You should play football or basketball.

(Powinieneś grać w piłkę nożną albo koszykówkę.)

(wyraża się wolność wyboru; bardziej istotne jest granie w ogóle, niż konkretny sport)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


NEITHER

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[158]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

 • Wyraz neither można rozumieć jako negatywną formę either; wyraża m.in. odrzucenie wymienionych opcji. Neither pełni trzy funkcje: może być określnikiem, odpowiednikiem konstrukcji not + either, lub słowem łączącym zdania, np.

 

Neither girl knew which dress to buy.

(Żadna z dziewczyn nie wiedziała którą sukienkę kupić.)

(określnik)

 

I like neither spinach nor sea food.

(Nie lubię ani szpinaku ani owoców morza.)

(not + either)

 

Kate had no idea what to do, (and) neither had Jo.

(Kate nie miała pojęcia co zrobić – Jo również.)

(słowo łączące)

 

 

 

 • Wyrazu neither używa się jako określnika z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, gdy ma się na myśli żaden, ani ten, ani tamten, np.

 

Neither guy is hot.

(Ani ten, ani tamten facet nie jest przystojny.)

 

Neither solution is easy.

(Żadne rozwiązanie nie jest łatwe.)

 

 

 

 • Wyrażenie not either używa się chcąc wyrazić brak jakiejś umiejętności/cechy lub brak podjęcia działania. Not either ma takie samo znaczenie jak neither i występuje po nim normalny szyk zdania, np.

 

’I can’t dance.’ ’I can’teither.’

(„Nie potrafię tańczyć”. „Ani ja”.)

 

You haven’t called the police; I haven’t either.

(Nie zadzwoniłeś na policję; ja też nie.)

 

 

 • W mowie potocznej zamiast I + czasownik + not either używa się me neither (czasami me either), szczególnie w amerykańskiej odmianie angielskiego, np.

 

’I can’t paint.’ ’Me neither.’

(„Nie potrafię malować”. „Ani ja”.)

 

 

 • Aby utworzyć zdanie przeczące, potrzebne jest albo neither, albo not either – błędne są konstrukcje neither … notoraz not neither, np.

 

’Neither didn’t Susan.’

’Susan didn’t neither.’

 

Neither did Susan.’

(„Ani Susan”.)

 

’Susan didn’t either.’

(„Ani Susan”.)

 

 

 

 • Zwrot neither of spełnia taką funkcję jak konstrukcja neither + rzeczownik oraz samodzielne neither, z tą różnicą, że można używać tego zwrotu przed określnikami (np. the, my, these) albo zaimkami. Rzeczownik, który występuje po neither of zawsze występuje w liczbie mnogiej, np.

 

Neither of them visited grandmother.

(Żaden z nich nie odwiedził babci.)

 

Neihter of my friends knows how to use a fax machine.

(Żaden z moich znajomych nie wie, jak użyć faksu.)

 

 

Czasownik po konstrukcji neither of występuje w liczbie pojedynczej, ale w mowie potocznej dopuszcza się liczbę mnogą, np.

 

Neither of my former boyfriends know(s) how to be a man.

(Żaden z moich poprzednich chłopaków nie wie jak być mężczyzną.)

 

 

 

 • Neither (one) można użyć w znaczeniu żaden, np.

 

’Which dress would you like to wear?’ ’Neither (one)’

(„Którą sukienkę chciałabyś założyć?” „Żadną”.)

 

You thought that was a tiger or a lion. Well, it was neither (one).

(Myślałeś, że to był tygrys albo lew. Cóż, to nie było żadne z nich.)

 

 

 

 • Zwrotu neither można używaćbez rzeczownika, jeśli z kontekstu dokładnie wiadomo co autor wypowiedzi ma na myśli, np.

 

This is my book and this is Jo’s. You can take neither.

(To jest moja książka, a to książka Jo. Nie możesz wziąć żadnej z nich.)

 

I’ve checked both suggested answers to this question; neither is correct!

(Sprawdziłam obydwie sugerowane odpowiedzi na to pytanie; żadna nie jest poprawna!)

 

 

 • Neither występuje również bez rzeczownika w krótkiej odpowiedzi, np.

 

’Would you like to go to the cinema or to the theater?’ ’Neither.’

(„Chciałabyś iść do kina czy do teatru?” „Ani tu, ani tu”.)

 

 Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Konstrukcja NEITHER ... NOR

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[159]}}Czytaj
 
Ćwicz

Neither można też używać wymieniając konkretne opcje, które się odrzuca. Konstrukcja neither … nor jest używana, aby zestawić ze sobą dwie negatywne koncepcje lub więcej (jest to przeciwieństwboth … and), np. 

 

Lucy likes men who neither smoke nor drink.

(Lucy lubi mężczyzn, którzy nie palą i nie piją.)

 

I felt sick last night although I neither smoked, drunk, nor ate.

(Było mi wczoraj w nocy niedobrze choć nie paliłem, nie piłem, ani nie jadłem.)

 

 

Gdy mówimy o więcej niż dwóch rzeczach, neither nie może rozpoczynać zdania, np.

 

I felt sick last night. Neither I smoked, drunk, nor ate.

 

 

Kiedy podmioty w liczbie pojedynczej są połączone za pomocą konstrukcji neither … nor, czasownik z reguły również występuje w liczbie pojedynczej, ale w mowie potocznej używa się również liczby mnogiej, np.

 

Neither mum nor dad know(s) how to use the computer.

(Ani mama, ani tata nie wiedzą, jak używać komputera.)

 

 

Kiedy wypowiedź składa się z dwóch zdań, gdzie jedno jest konstrukcją z neither, a drugie konstrukcją z nor, wtedy neither nie może pojawić się na samym początku zdania; np.

 

Neither are we working in the garden nor are we playing badminton these days.

We are neither working in the garden, nor are we playing badminton these days.

(Ostatnimi czasy ani nie pracujemy w ogrodzie, ani nie gramy w badmintona.)

 

 

 

Wyraz neither lub nor może oznaczać także nie jeśli występuje na początku zdania, a po nim zastosowany jest szyk przestawny; takie zdanie buduje się według wzoru neither/nor + czasownik posiłkowy + podmiot, np.

 

’I can’t swim.’ ’Neither/nor can I.’

(„Nie potrafię pływać”. „Ani ja”.)

’I can’t swim.” „I also can’t.’

 

I’m not going to the party, neither/nor is she.

(Ja nie idę na imprezę, ona też nie.)

 

 

amerykańskiej odmianie angielskiego nor jest używane po and, np.

 

’I can’t swim.’ ’And nor can I.’

(„Nie potrafię pływać”. „Ani ja”.)

 

 

 

 • Nor może pojawić się w zdaniu samodzielnie, np.

 

This book isn’t for fans of Austen, nor for Bronte lovers.

(Ta książka nie jest dla fanów Austen ani dla miłośników Bronte.)

 

The assignment was not clear to me, nor to the rest of the class.

(Zadanie nie było jasne dla mnie ani dla reszty klasy.)

 

 

W tym przypadku nor może być zastąpione przez or bez zmiany znaczenia; nor występuje tutaj dla podkreślenia negacji. Są jednak sytuacje, kiedy nor nie może być zastąpione przez or, np.

 

Paula didn’t show up yesterday, nor did she answer my calls.

(Paula nie pojawiła się wczoraj ani nie odpowiadała na moje telefony.)

 

He didn’t take the bus after school, nor did he go on foot.

(Nie pojechał autobusem po szkole ani nie poszedł pieszo.)

 

W tym przypadku nor wprowadza nowe zdanie i powoduje inwersję.

 

 

 

 • W zdaniach, w których wyraz not odnosi się do dwóch bądź więcej czasowników, przymiotników, rzeczowników itp., zazwyczaj łączy się on z wyrazem or, np.


  Peter isn’t smart, good-looking, or reasonable.

  (Peter nie jest mądry, przystojny, ani rozsądny.)


  We did not see Jerry, Maria, or Lucas that day.

  (Nie widzieliśmy Jerry’ego, Marii, ani Lucasa tamtego dnia.)  Można jednak użyć nor, aby podkreślić drugi czasownik/przymiotnik/rzeczownik itp., np.


  He didn’t text me that day, nor the next (day).

  (Nie wysłał mi sms-a tamtego dnia ani następnego.)

   

  I haven’t bought her a present yet, nor a card.

  (Nie kupiłem jej jeszcze prezentu ani kartki.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz