Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Części mowy

Przedimki nieokreślone

Przedimki określone

Przedimek zero

Przedimki w opisach gatunków

Do góry

Przedimki

W tym dziale znajdziesz kompleksowe opracowanie na temat articles, czyli angielskich przedimków. Dowiesz się tutaj kiedy stosuje się the (czyli przedimek określony), a kiedy a i an (czyli przedimki nieokreślone), a także kiedy można je stosować zamiennie i jakie przynosi to efekty.

1 Przedimki nieokreślone   
2 Przedimki określone   
3 Przedimek zero   
4 Przedimki w opisach gatunków   

Przedimki nieokreślone

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[181]}}Czytaj
 
Ćwicz

Forma

 

Przedimki nieokreślone (ang. indefinite articles) przyjmują dwie formy – i an.

 

występuje przed wyrazami, które w wymowie rozpoczynają się od spółgłoski, natomiast an używamy wtedy, gdy wyrazy w wymowie rozpoczynają się od samogłoski.

 

Przykładowo rzeczownik hour (godzina) zaczyna się od spółgłoski h, która w wymowie zanika i pierwszą słyszalną głoską jest a;stąd powiemy an hour. W przypadkurzeczownika one-act play (sztuka jednoaktowa) sytuacja jest odwrotna. Zaczyna się on od samogłoski o, jednak pierwszą słyszalną głoską jest ł, dlatego ten wyraz poprzedza rodzajnik a – a one-act play.

 

 

Dopuszczalne, choć stosowane bardzo rzadko, jest użycie przedimka an przed rzeczownikami rozpoczynającymi się na literę h. Taka sytuacja możliwa jest wtedy, gdy pierwsza sylaba tego wyrazu jest nieakcentowana, np. an hotel (hotel).

 

 

W zależności od poprzedzającej sylaby przedimek nieokreślony wymawia się na dwa sposoby.Gdy znajduje się bezpośrednio przed sylabą nieakcentowaną, należy go przeczytać jako /ə/, a przed sylabą akcentowaną jako /eI/. Natomiast przedimek nieokreślony an wymawia się jako /ən/ przed wyrazem, który zaczyna się od sylaby nieakcentowanej i jako /an/ przed wyrazem rozpoczynającym się od sylaby akcentowanej.

 

 

 

Zastosowanie

 

Przedimek nieokreślony stosujemy tylko przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, wspominając o nich po raz pierwszy. Mówiąc o nich po raz kolejny będziemy używać przed nim przedimka określonego the.

 

This is an apple. The apple is red.

(To jest jabłko. Jabłko jest czerwone.)

(Konkretne, wcześniej wskazane, jabłko jest czerwone.)

 

 

Ponadto przedimki nieokreślone stosuje się:

 

 

 • przed nazwami zawodów

He is a doctor.

(On jest lekarzem.)

Uwaga! Jeżeli bezpośrednio po nazwie zawodu występuje imię i nazwisko osoby go wykonującej, to nazwy tej nie musi poprzedzać przedimek, np.

Baker Thomas bakes the most delicious apple pies.

(Piekarz Thomas piecze najlepsze szarlotki.)

 

Nazwy zawodów może poprzedzać przedimek określony jeżeli to, co zostało wcześniej powiedziane jasno wskazuje na osobę wykonującą dany zawód, np.

I met Sophia Loren, the actress.

(Poznałem Sophię Loren – tę aktorkę.)

 

 • przed przymiotnikami wskazującymi na kraj pochodzenia danej osoby lub rzeczy

It’s a Japanese meal.

 (To potrawa japońska.)

 

Uwaga! Jeżeli bezpośrednio po nazwie narodowości występuje imię i nazwisko, to nazwę tę nie musi poprzedzać przedimek, np.

Irishman Robin McCarthy won the tournament.

(Irlandczyk Robin McCarthy wygrał turniej.)

 

 • do opisów przedstawicieli jakiegoś gatunku lub klasy

A white-tailed eagle can be observed here. (Można tu zaobserwować orła bielika.)

 

 • przed nazwami wyznawców religii

I’m a Catholic.

(Jestem katolikiem.)

Uwaga! Jeżeli bezpośrednio po nazwie występuje imię i nazwisko, to nazwę tę nie musi poprzedzać przedimek, np.

Muslim Muhamad Wahabi is the owner of this mansion.

(Muzułmanin Muhamad Wahabi jest właścicielem tej posiadłości.)

 

 • na ogół przed nazwami mniej poważnych chorób/schorzeń, takich jak cold (przeziębienie), fever (gorączka), headache (ból głowy), sore throat (ból gardła) i temperature (temperatura)

I have a fever.

(Mam gorączkę.)

 

I have a bellyache.

(Boli mnie brzuch.)

Wyjątkami są takie choroby/schorzenia, jak: earache, stomach ache, toothache i backache, które w brytyjskiej odmianie angielskiego występują bez przedimka, ale w odmianie amerykańskiej poprzedza przedimek nieokreślony (o ile odnoszą się do konkretnej, przebytej w danym czasie choroby/schorzenia).

 

BrE.: I’ve got stomach ache.

AmE.: I have a stomach ache.

(Boli mnie brzuch.)

 

 • przed rzeczownikami, na na które wpływają przymiotniki używane do opisów

It was a great reception.

(To było świetne przyjęcie.)

Venice is a magical city.

(Wenecja jest magicznym miastem.)

 

 • przed rzeczownikami w zdaniach przeczących

I don’t have a pen.

(Nie mam długopisu.)

 

 • w zdaniach wykrzyknikowych po słowie What (jaki/jaka/jakie)

What a beautiful baby!

(Jakie piękne dziecko!)

Jeśli jednak zdanie wykrzyknikowe zostanie rozbudowane o frazę oznajmującą, to przed rzeczownikiem musi pojawić się przedimek określony, np.

Steven has quit his job, the idiot.

(zamiast What an idiot!)

(Steven rzucił pracę; idiota.)

 

 • przed imionami i nazwiskami osób, których nie znamy

A Mrs Willis called you this morning.

(Jakaś pani Willis dzwoniła do Ciebie rano.)

 

 • przed nazwami części ciała – ale tylko tych, które występują w parach, np. a leg (noga), a hand (ręka), itp.

He has broken an arm.

(Złamał rękę.)

 

po frazach:

 

 • number of (wyrażenie używane do określenia liczby mnogiej kogoś/czegoś, co jest policzalne),

I like this film for a number of reasons.

(Lubię ten film z kilku powodów.)

 • amount of  (wyrażenie używane do określenia liczby mnogiej kogoś/czegoś, co jest niepoliczalne),

It’s a large amount of money.

(To duża suma pieniędzy. Dosłownie: To duża ilość pieniędzy.)

 

 •   zamiennie ze słowem per

I go to school twice per/a week.

(Chodzę do szkoły dwa razy w tygodniu.)

  You can’t drive faster than 50 km per/an hour in this area.

(Nie możesz tu jeździć szybciej niż 50 km na godzinę.)

 

 • przed niektórymi ułamkami zwykłymi

½ – a half

¼ – a quarter

¾ – a three quarter

 

ale 2/3 – two thirds

Ułamki, które w liczebniku mają cyfrę 1, może poprzedzać zamiennie przedimek nieokreślony lub  wyraz one, np.

½ one half

¼ one quarter

 

 • zamiennie ze słowem one stawianym przed liczbami hundred (sto), thousand (tysiąc) i million (milion),

I bet you one/a hundred dollars you won’t swim in this freezing sea.

(Założę się z Tobą o sto dolarów, że nie przepłyniesz się w tej lodowatej wodzie.)

 

 

Uwaga! Przedimka nieokreślonego nie używa się przed zaimkiem one (podmiot bezosobowy), ponieważ on sam wskazuje na liczbę pojedynczą. Z tego powodu między poniższymi przykładami można by postawić znak równości.

 

Let’s have a pint of beer. = Let’s have one pint of beer.

(Napijmy się piwa. Dosłownie: Napijmy się pintę piwa.)

 

Would you like a helping of cake? = Would you like one helping of cake?

(Życzysz sobie może porcję ciasta?)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Przedimki określone

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[182]}}Czytaj
 
Ćwicz

Forma

 

Przedimek określony (the) występuje z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, rzeczownikami w liczbie mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi.

 

Ponadto przedimek określony the zawsze poprzedza przymiotniki w stopniu najwyższym, np. the biggest (największy).

 

W zależności od poprzedzającej go sylaby przedimek określony wymawia się na dwa sposoby. Gdy znajduje się bezpośrednio przed sylabą nieakcentowaną (np. the bicycle), należy go przeczytać jak /δǝ/; z kolei przed sylabą akcentowaną (np. the arrangement ) – jak /δi:/.

 

 

 

 

Zastosowanie

 

Przedimki określone stosuje się opisują przedmioty/obiekty, które są znane obu rozmówcom – zarówno z kontekstu, jak i z życia codziennego oraz wcześniejszych doświadczeń.

 

Close the window.

(Zamknij okno.)

(Obydwie osoby wiedzą, że tylko jedno okno jest otwarte.)

 

 

Ponadto przedimki określone stosuje się:

 

 

 • przed nazwami rzek

The Vistula River flows through Warsaw.

(Wisła przepływa przez Warszawę.)

 

 • przed nazwami kanałów

The English Channel is 560 km long.

(Kanał La Manche ma 560 km długości.)

 

 • przed nazwami mórz i oceanów

The Baltic Sea is my favorite one.

(Morze Bałtyckie jest moim ulubionym morzem.)

 

 • przed nazwami łańcuchów górskich

This year we’re skiing in the Alps.

(W tym roku jeździmy na nartach w Alpach.)

 

 

 • przed nazwami archipelagów, wysp i innych obszarów związanych z linią brzegową kontynentów/wysp

The Balearic Islands are Spanish islands in the Mediterranean Sea.

(Baleary to hiszpańskie wyspy na Morzu Śródziemnym.)

The Gulf of Mexico has been polluted with oil.

(Zatoka Meksykańska została skażona ropą.)

The Strait of Gibraltar separates Spain from Morocco.

(Cieśnina Gibraltarska oddziela Hiszpanię od Maroka.)

Przedimek zanika, jeśli przed rzeczownikiem wskazującym na archipelag, wyspę lub inny element linii brzegowej występuje jego nazwa, np.

Long Island

the Long Island

Hudson Bay

the Hudson Bay

 

 

 • przed nazwami państw, które występują w liczbie mnogiej lub są poprzedzone rzeczownikami: republic (republika), state (państwo), union (unia), kingdom (królestwo) itp.

the United States of America,

the Republic of Poland,

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 

Amsterdam is the capital of the Netherlands.

(Amsterdam jest stolicą Holandii.)

W przypadku poniższych krajów i regionów przedimka określonego the używamy opcjonalnie:

(the) Sudan (Sudan)

(the) Ukraine (Ukraina)

(the) Sinai (Synaj)

(the) Yemen (Jemen)

 

 

 • przed nazwami niektórych dzielnic w dużych miastach

the Bronx

the City

the West End.

 

This rapper comes from the Bronx.

(Ten raper pochodzi z Bronksu.)

 

 

 • przed nazwami pustyń

Have you ever been in the Kalahari Desert?

(Byłeś kiedyś na pustyni Kalahari?)

 

 

 • przed nazwami niektórych regionów

the West (Zachód),

the Middle East (Bliski Wschód)

 

His parents arrived in the West in the 1950’s.

(Jego rodzice przybyli na Zachód w latach 50-tych.)

 

 

 • przed nazwami własnymi

The Empire State Building,

the Eiffel Tower (Wieża Eiffla),

the Bible (Biblia),

the Pentagon (Pentagon),

the House of Commons (Izba Gmin), itd.

 

How come you were in Paris but you haven’t seen the Eiffel Tower?

(Jak to możliwe, że byłeś w Paryżu i nie widziałeś Wieży Eiffla?)

 

 

 • przed nazwami zawodów, aby pokazać, że to co zostało wcześnie powiedziane, jasno wskazuje na osobę, która wykonuje dany zawód

I met Sophia Loren, the actress.

(Poznałem Sophię Loren – tą aktorkę.)

 

 

 • w odniesieniu do miejsc publicznych postrzeganych raczej jako budynki niż instytucje

Let’s go to the hospital to see Mary.

(Chodźmy do szpitala odwiedzić Mary.)

(W tym wypadku osoby odwiedzające postrzegają szpital jako budynek, do którego chcą wejść, a nie jako placówkę medyczną.)

Jeśli jednak miejsce publiczne postrzegamy raczej jako instytucję niż budynek, to dany rzeczownik występuje bez przedimka, np.

                I go to church every Sunday.

(Chodzę do kościoła w każdą niedzielę.)

(w charakterze wyznawcy)

 

Inne tego typu rzeczowniki to m.in.: kościół, szkoła, więzienie.

 

Uwaga! W amerykańskiej odmianie angielskiego rzeczowniki hospital i university zawsze występują z przedimkiem określonym the.

 

 

 • przed nazwami instytucji użytku publicznego oraz organizacji, jeśli pierwszy człon stanowią nazwy miast

the Oxford University

(Uniwersytet Oxfordzki)

(mieszczący się w mieście Oxford)

the London University

(Uniwersytet Londyński)

(mieszczący się w mieście Londyn)

 

 

 

 • przed nazwami mediów i instytucji kultury

We go to the theater every Saturday.

(Co sobotę chodzimy do teatru.)

Uwaga! Jeśli jednak używamy nazw mediów i instytucji kultury w rozumieniu rozrywki lub dziedziny sztuki, to nazwy takiej nie poprzedzamy przedimkiem, np.

I’m studying art and film.

(Studiuję sztukę i film.)

 

 

 • z reguły przed nazwami hoteli

We’re staying in the Mirage.

(Zatrzymaliśmy się w hotelu „Mirage”.)

Należy jednak pamiętać, że nazwy hoteli i restauracji, które występują w dopełniaczu, nie poprzedzamy przedimkiem, np.

Let’s meet at Julliard’s Cafe.

(Spotkajmy się w „Julliard’s Cafe”.)

 

 

 • przed nazwami instrumentów muzycznych

I play the piano.

(Gram na pianinie.)

 

 

 • z reguły przed nazwami gazet codziennych i czasopism

I read The New York Times everyday.

(Codziennie czytam „New York Timesa”.)

Przedimek określony the zapisujemy z reguły wielką literą w przypadku tytułów gazet, np. The Economist, The Sun, The Guardian.

 

 

 • przed datami, ale tylko w języku mówionym

Get this done by September the 20th.

(Zrób to do 20 września.)

 

 

 • przed nazwami pór roku, ale tylko wtedy gdy mówimy o konkretnej porze

We’ll go to Mallorca in the summer.

(Tego lata pojedziemy na Majorkę.)

 

 

 • przed rzeczownikami nazywającymi obszary lub elementy środowiska, takie jak: miasto, wieś, wiatr, noc, góry itp.

Let’s go to the mountains.

(Wyjedźmy w góry.)

 

 

 • przed nazwami niektórych statków i samolotów, szczególnie tych, które znane są z historii

The Mayflower pulled in to Plymouth in 1620.

(„Mayflower” przybił do brzegów Plymouth w 1620 roku.)

 

 

 • w wyrażeniach dotyczących miar, które zaczynają się od przyimka by,

They sell apples only by the kilo.

(Oni sprzedają jabłka tylko na kilogramy.)

 

 

 • przed grupą ludzi – w rozumieniu ogólnym

The rich have easier lives than do the poor.

(Bogaci mają łatwiejsze życie niż biedni.)

 

 

 • w odniesieniu do konkretnej grupy osób lub konkretnej klasy

The children are noisy.

(Dzieci są hałaśliwe.)

(Konkretne dzieci, np. te, które widzimy, są hałaśliwe.)

 

 • w odniesieniu do grup formalnych lub odznaczających się konkretnymi cechami

W związku z tym mając na myśli ogół pisarzy, pominiemy przedimek i powiemy: writers.

Z kolei gdy będziemy odnosić się do konkretnej grupy, np. wyodrębniając powieściopisarzy – the novelists – przed wyrazem umieścimy przedimek, np.:

            The novelists gathered in the conference room.

(Powieściopisarze zebrali się w pokoju konferencyjnym.)

 

 

 • przed nazwami stosowanymi na określenie unikalnych osób bądź przedmiotów

The president will issue a proclamation today.

(Prezydent wygłosi dziś orędzie do narodu.)

 (W państwie jest tylko jeden powszechnie znany prezydent.)

Inne rzeczowniki stosowane na określenie unikalnych osób/rzeczy/obiektów to m.in.: premier, król, papież, prezes, Ziemia, Słońce, Mars, wszechświat.

 

Uwaga! Jeśli po rzeczowniku wskazującym na stanowisko danej osoby podane jest jej nazwisko, to przedimek zostaje zupełnie pominiety, np.

Qeen Elizabeth will grant you an audience this evening.

(Tego wieczoru królowa Elżbieta przyjmie was na audiencję.)

 

 

The love of a mother for her children is unconditional.

(Miłość matki do swoich dzieci jest bezwarunkowa.)

 

 

 • gdy odnosimy się do całego gatunku lub klasy,

The white-tailed eagle can be observed here.

 (Można tu zaobserwować orła bielika.)

Uwaga! Odnosząc się do całego gatunku lub klasy znacznie częściej używa się  jednak rzeczowników w liczbie mnogiej, np. White-tailed eagles can be observed here.

 

 

 • przed imionami i nazwiskami, w sytuacji gdy chcemy zaznaczyć o jakiej osobie mówimy

The Mrs. Willis called you this morning.

(Ta pani Willis dzwoniła do ciebie dziś rano.)

 

 

 • przed rzeczownikami nazywającymi części ciała, które uległy obrażeniom

They shot him in the arm.

(Postrzelili go w ramię.)

I banged myself on the head.

(Uderzyłem się w głowę.)

 

 

 

 • przed liczebnikami porządkowymi, jeśli są one użyte w funkcji zaimka

Today is the fifth day of September.

(Dzisiaj jest piąty dzień września.)

 

 

 • przed nazwami posiłków, pod warunkiem że odnosimy się do konkretnego posiłku

The lunch at my parents’ was truly delicious.

(Lunch u moich rodziców był naprawdę przepyszny.)

 

 

 • w zdaniach wykrzyknikowych po słowie What (jaki/jaka/jakie), pod warunkiem że zdanie to jest rozbudowane o frazę oznajmującą

Steven has quit his job, the idiot.

(zamiast What an idiot!)

(Steven rzucił pracę, idiota.)

 

 

 • w wyrażeniach typu im... tym...

The more I think about it the less I want it.

(Im więcej o tym myślę, tym mniej tego chcę.)

 

 

 • przed następującymi słowami: first, last, next, right, wrong, only oraz same

This is the last time I’m helping you with your homework.

(To jest ostatni raz, kiedy pomagam tobie  odrabiać zadanie domowe.)

Are you sure this is the right decision?

(Jesteś pewien, że to jest właściwa decyzja?)

 

 

 • przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, kiedy określają one czynności rutynowe, regularnie powtarzające się o danej porze lub wykonywane przez osobę, o której  jest mowa

I go to the doctor at least once a week.

(Przynajmniej raz w tygodniu chodzę do lekarza.)

(W tym zdaniu jest mowa o czynności niemalże rutynowej; dana osoba zawsze chodzi do tego samego lekarza).

 

 

 • w sytuacjach, kiedy nie do końca wiadomo, o którą z dwóch (lub więcej) osób/rzeczy chodzi, ale precyzowanie tego nie jest konieczne do zrozumienia treści wypowiedzi

She is the daughter of a multimillionaire.

(Ona jest córką multimilionera.)

(Ten multimilioner może mieć więcej niż jedną córkę, ale w tej sytuacji nie ma to znaczenia.)

 

Move this to the corner.

(Przesuń to do kąta.)

(W przypadku kiedy jakiś przedmiot zawadza na środku pokoju, nie ma znaczenia, do którego kąta się go przesunie.)

 

 

Czasami przedimek określony zaznacza się w piśmie za pomocą kursywy lub podkreślenia, a w mowie odpowiednio akcentuje, aby w ten sposób zaznaczyć wyższość, doskonałość lub przewagę danej osoby/ rzeczy, np.

 

Peter is the man.

(Peter jest prawdziwym mężczyzną.)

(Dosłownie: Peter jest mężczyzną.)

 

This party will be the event of the year.

(To przyjęcie będzie najważniejszym wydarzeniem tego roku.)

(Dosłownie: To przyjęcie będzie wydarzeniem tego roku.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Przedimek zero

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[183]}}Czytaj
 
Ćwicz

Mianem przedimka zero (zero article) określa się w języku angielskim brak jakiegokolwiek przedimka przed rzeczownikiem lub właściwym przedimkom wyrażeniem.

 

Zastosowanie

 

Przedimków nie stosuje się:

 

 

I don’t have money.

(Nie mam pieniędzy.)

 

 

 • przed imionami i nazwiskami

This book was written by Oscar Wilde.

(Ta książka została napisana przez Oscara Wilde’a.)

Wyjątki! Kiedy chcemy się odnieść do osoby, której imię i nazwisko jest nam znane, ale dokładnie nie wiemy kim ona jest jej imię i (lub) nazwisko poprzedzamy przedimkiem nieokreślonym, np.

A Mrs. Willis called you this morning.

(Jakaś pani Willis dzwoniła do ciebie rano.)

Imiona i (lub) nazwiska można również poprzedzać przedimkami określonymi, dla podkreślenia o jakiej osobie mówimy, np.

The Mrs. Willis called you this morning.

(Ta pani Willis dzwoniła do ciebie dziś rano.)

 

 

 • przed nazwami kontynentów

Argentina is in South America.

(Argentyna jest w Ameryce Południowej.)

 

 

 • przed nazwami krajów i regionów

We are from Belgium

(Jesteśmy z Belgii.)

Wyjątki! the Crimea (Krym)

the Saar (Saar)

the Punjab (Pendżab)

the Ruhr (Zagłębie Ruhry)

 

W przypadku poniższych krajów i regionów przedimka określonego the używamy opcjonalnie:

(the) Sudan (Sudan)

(the) Ukraine (Ukraina)

(the) Sinai (Synaj)

(the) Yemen (Jemen)

 

 

 

 • przed nazwami stanów

We live in California.

(Mieszkamy w Kalifornii.)

 

 

 

 • przed nazwami miast

This year I want to go to London.

(W tym roku chcę pojechać do Londynu.)

Wyjątek! The Hague (Haga)

 

 

 • przed nazwami ulic

She goes to school on Oxford Street.

(Ona chodzi do tej szkoły na ulicy Oxfordzkiej.)

 

 

 • przed nazwami jezior

Let’s have a picnic at Lake Mead.

(Zróbmy sobie piknik nad jeziorem Mead.)

Wyjątek! The Great Salt Lake (Wielkie Jezioro Słone)

 

 

 • przed rzeczownikami wskazującymi na archipelagi, wyspy i inne elementy linii brzegowej kontynentów/wysp, o ile poprzedza je nazwa

Long Island

the Long Island

 

Hudson Bay

the Hudson Bay

 

In March we’re moving to Long Island.

(W marcu przeprowadzamy się na Long Island.)

 

 

 • przed nazwami szczytów górskich

Rysy is the highest Polish peak.

(Rysy są najwyższym polskim szczytem górskim.)

 

 

 • przed nazwami części ciała

I broke my* arm.

(Złamałem rękę.)

 

* Przed nazwami części ciała zamiast przedimka wstawia się najczęściej zaimek dzierżawczy.

Uwaga! Przedimek określony może poprzedzać nazwy części ciała, ale tylko wtedy w zdaniach, w których mowa o obrażeniach tych części ciała, np.

They shot him in the arm.

(Postrzelili go w ramię.)

I banged myslef on the head.

(Uderzyłem się w głowę.)

 

Przedimek nieokreślony może występować przed rzeczownikami określającymi części ciała, ale tylko przed tymi, które występują w parach, np.: a leg (noga), a hand (ręka) itp.

He has broken an arm.

(Złamał rękę.)

 

 

 • przed nazwami środków transportu

I like traveling by train.

(Lubię podróżować pociągiem.)

 

 • przed nazwami urządzeń/instytucji służących do przekazywania informacji, w konstrukcjach typu: communicate/communication by

I communicate with my friends by mail.

(Kontaktuje się z moimi przyjaciółmi przez e-maila.)

 

 

 • przed nazwami posiłków

Why don’t you stay for dinner?

(Może zostaniesz na obiad?)

Przedimka określonego można używać przed nazwą posiłku, jeśli odnosimy się do konkretnego posiłku, np.

The lunch at my parents’ was truly delicious.

(Lunch u moich rodziców był naprawdę przepyszny.)

 

 

 • przed nazwami sportów

I play basketball.

(Gram w kosza.)

 

 

 • przed nazwami magazynów i niektórych czasopism

New Scientist is issued every Wednesday.

(New Scientist jest wydawany w każdą środę.)

 

 

 • z reguły przed nazwami chorób

She has breast cancer.

(Ona ma raka piersi.)

Uwaga! Z reguły przed nazwami mniej poważnych chorób/schorzeń, takimi jak: cold (przeziębienie), fever (gorączka), headache (ból głowy), sore throat (ból gardła) i temperature (temperatura) stosuje się przedimek nieokreślony, np.

I have a bellyache.

(Boli mnie brzuch.)

 

Wyjątkami są takie choroby/schorzenia, jak: earache, stomach ache, toothache i backache, które w brytyjskiej odmianie angielskiego występują bez przedimka, ale w odmianie amerykańskiej poprzedza przedimek nieokreślony (o ile odnoszą się do konkretnej, przebytej w danym czasie choroby/schorzenia).

BrE.: I’ve got stomach ache. (Boli mnie brzuch.)

AmE.: I have a stomach ache. (Boli mnie brzuch.)

 

 

 • przed nazwami pór roku

I don’t like winter.

(Nie lubię zimy.)

Mówiąc jednak o konkretnej porze roku stosuje się przedimek określony, np.

We’ll go to Mallorca in the summer.

 (Tego lata pojedziemy na Majorkę.)

 

 

 • przed nazwami miesięcy

Tom was born in July.

(Tom urodził się w lipcu.)

 

 

 

 • nazwami pór dnia, szczególnie we frazach z przyimkami: after, at, before i by

I’ll start the barbecue after dark.

(Zaczniemy grillować, jak się ściemni.)

She likes jogging at twilight.

(Ona lubi biegać o zmierzchu.)

 

 

 • przed nazwami dni tygodnia

We’ll go there on Friday.

(Pójdziemy tam w piątek.)

 

 

 • przed nazwami świąt

Independence Day in the USA is on the 4th of July.

(Dzień Niepodległości jest w Stanach Zjednoczonych 4 lipca.)

 

 

 • przed nazwami substancji, cieczy i gazów

These balloons are filled with helium.

(Te balony są wypełnione helem.)

 

 

 • przed nazwami materiałów

This scarf is made of silk.

(Ten szal jest zrobiony z jedwabiu.)

 

 

 • w odniesieniu do bliżej nieokreślonej grupy lub klasy

Children are noisy.

(Dzieci są hałaśliwe.)

(Generalnie dzieci są hałaśliwe.)

 

 

 • przed rzeczownikami wskazującymi na unikalne osoby, pod warunkiem że ich stanowisko/pozycję poprzedza imię i/lub nazwisko

Queen Elizabeth will grant you an audience this evening.

(Tego wieczoru królowa Elżbieta przyjmie was na audiencję.)

Inne rzeczowniki stosowane na określenie unikalnych osób/rzeczy/obiektów to m.in.: premier, król, papież, prezes, Ziemia, Słońce, Mars, wszechświat.

 

 

 • przed nazwami zawodów, jeśli bezpośrednio po nazwie zawodu występuje imię i nazwisko osoby, która go wykonuje

Baker Thomas bakes the most delicious apple pies.

(Piekarz Thomas piecze najlepsze szarlotki.)

 

 

 • przed nazwami wyznawców religii, jeśli po nazwie wyznania występuje imię i nazwisko wyznawcy

Muslim Muhamad Wahabi is the owner of this mansion.

(Muzułmanin Muhamad Wahabi jest właścicielem tej posiadłości.)

 

 

 • odniesieniu do miejsc publicznych postrzeganych raczej jako instytucje niż budynki

I go to church every Sunday.

(Chodzę do kościoła w każdą niedzielę.)

(w charakterze wyznawcy)

Inne rzeczowniki stosowane na określenie takich miejsc to m.in.: kościół, szkoła, więzienie.

 

 

 • przed nazwami mediów i instytucji kultury w rozumieniu rozrywki lub dziedziny sztuki

I’m studying art and film.

(Studiuję sztukę i film.)

 

 

 • z reguły przed nazwami hoteli, gdy pierwszy człon występuje w dopełniaczu

Let’s meet at Julliard’s Café.

(Spotkajmy się w „Julliard’s Cafe”.)

 

 

 • generalizując o rzeczach i zjawiskach

Life is hard.

(Życie jest ciężkie.)

 

 

 • przed rzeczownikami abstrakcyjnymi używanymi w sensie ogólnym

All you need is love.

(Jedyne czego ci trzeba to miłość.)

 

 

This is my the car.

This is my car.

(To jest mój samochód.)

 

 

 • w utartych zwrotach, które składają się z dwóch identycznych lub zbliżonych tematycznie rzeczowników połączonych przyimkiem

I read this book from cover to cover.

(Przeczytałem tę książkę od deski do deski.)

The couple walked hand in hand.

(Para szła trzymając się za ręce.)

They are brother and sister.

(Są rodzeństwem. Dosłownie: Są bratem i siostrą.)

 

 

 • w następujących utartych zwrotach:

all day (cały dzień)

all night (całą noc)

all week (cały tydzień)

all year (cały rok)

all summer (całe lato)

all winter (całą zimę)

at home (w domu)

at school (w szkole)

at work (w pracy)

by hand (za rękę)

in bed (w łóżku)

in turn (po kolei, z kolei)

on foot (pieszo, na piechotę)

on holiday (na wakacjach)

on air (na antenie)

out of step (nie być zgodnym)

 

 

 • przed rzeczownikami, które poprzedza czasowniku turn w znaczeniu become (stawać się)

After two years working at school he turned journalist.

(Po dwóch latach pracy w szkole został dziennikarzem.)

 

 

Przedimki można pominąć również:

 

 • po wyrazie both, np.

Both (the) students failed the test

(Obydwóch studentów nie zaliczyło testu.)

 

 

 • jeśli po słowie all występuje liczebnik, np.

All (the) four children played in the sandpit.

(Czworo dzieci bawiło się w piaskownicy.)

 

 • w wyrażeniach ze zwrotami: kind of, sort of, type of  itp., np.

She’s not that kind of girl.

(Ona nie jest dziewczyną tego typu.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Przedimki w opisach gatunków

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[184]}}Czytaj
 
Ćwicz

Użycie przedimków przed rzeczownikami nazywającymi gatunki i klasy oraz przed rzeczownikami odnoszącymi się do zjawisk ogólnych może być problematyczne ponieważ przed rzeczownikiem tego typu można w zasadzie użyć każdego przedimka. Wybór przedimka nie wpływa więc na poprawność gramatyczną wypowiedzi, jednak może w istotny sposób modyfikować jej znaczenie.

 

 • Jeśli odnosimy się do przedstawiciela jakiegoś gatunku lub klasy, to przed nazywającym go rzeczownikiem wstawiamy przedimek nieokreślony lub an, np.

 

Look, there’s a white-tailed eagle sitting on a branch.

(Zobacz, tam na gałęzi siedzi orzeł bielik.)

(W tym zdaniu wskazany został jeden konkretny ptak, który jest przedstawicielem danego gatunku.)

 

 

 

 • Jeśli odnosimy się ogólnie do jakiejś grupy, klasy lub gatunku, bez wskazywania na  konkretnego przedstawiciela, to rzeczownik, który go nazywa, występuje w liczbie mnogiej, a zatem nie poprzedza go żaden przedimek, np.

 

White-tailed eagles are very beautiful birds.

(Orły bieliki są pięknymi ptakami.)

(W tym zdaniu podkreślony został ogólnie piękny wygląd orłów, bez wskazywania na konkretnego przedstawiciela  gatunku.)

 

Alcohol is harmful to your health.

(Alkohol jest szkodliwy dla twojego zdrowia.)

(Generalnie alkohol jest szkodliwy dla zdrowia.)

 

 

 

 • Jeśli zaś odnosimy się ogólnie do jakiejś grupy, klasy lub gatunku, wskazując przy tym na przedstawiciela, to przed rzeczownikiem, który go nazywa, pojawia się przedimek określony. Zdanie takie jest bardziej formalne, niż to gdzie zastosowany został przedimek nieokreślony, np.

 

The white-tailed eagle can be observed here.

(Można tu zaobserwować orła bielika.)

 

 

Nie używa się jednak przedimków określonych opisując grupy lub klasy ludzi. Te grupy może poprzedzać przedimek określony jedynie wtedy, gdy na rzeczownik wpływa przymiotnik opisujący wygląd lub osobowość, np.

 

The actor is well paid.

(Aktorzy są dobrze opłacani.)

 

The Hollywood actor is well paid.

(Hollywoodzcy aktorzy są dobrze opłacani.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz