Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zdanie

Forma i zastosowanie konstrukcji there is/there are

Do góry

There is / there are

W tym dziale poznasz zastosowanie oraz formę konstrukcji there is/there are, a także przeanalizujesz zdania ilustrujące jej znaczenie.

1 Forma i zastosowanie konstrukcji there is/there are   

Forma i zastosowanie konstrukcji there is/there are

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[154]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zastosowanie

 

Konstrukcji: there is/are używa się:

 

 • do wyrażenia, że dany przedmiot znajduje się w określonym miejscu, np.

 

There is a book on the table.

(Książka leży na stole.)

 

 

 • do wyrażenia, że dane wydarzenie będzie miało miejsce w określonym czasie, np.

 

There will be a business meeting in two weeks.

(Za dwa tygodnie odbędzie się spotkanie biznesowe.)

 

 

 • (jako pusty podmiot + is/are) w celu wprowadzenia nowej informacji lub aby powiedzieć, że coś istnieje albo ma miejsce, np.

 

Is a restaurant situated near here? → Is there a restaurant near here?

(Czy w tej okolicy jest jakaś restauracja?)

 

If you’re looking for a cinema, there are two just round the corner.

(Jeśli szukasz kina, to tuż za rogiem są dwa.)

 

 

 • do opisu charakteru miejsca, opowiadając historię albo żart, np.

 

And there was the most charming little cafe just near the river...

(I tuż obok rzeki była najurokliwsza mała kawiarnia...)

 

 

 

 

Zasady użycia

 

 

 • Po there używa się wszystkich form czasownika to be, a także czasowników modalnych, np.

 

There will be a break soon.

(Niedługo będzie przerwa.)

 

I remember, there was a long bridge.

(Pamiętam, że tam był długi most.)

 

You’re wrong, there has to be a zoo!

(Mylisz się, zoo na pewno tam jest!)

 

 

Forma czasownika to be musi się jednak zgadzać z dopełnieniem, np.

 

There is a pencil on a desk. (a pencil = 1 ołówek, 1 ołówek = is)

There are two pencils on a desk. (two pencils = 2 ołówki, 2 ołówki = are)

 

 

W potocznej angielszczyźnie czasami używa się there is z dopełnieniem w liczbie mnogiej, np.

 

There’s two pencils on a desk.

(Na biurku są dwa ołówki.)

 

 

 • Przeczenia tworzy się, dodając do czasownika be partykułę not albo no, np.

 

There aren’t any pencils on a desk.

(Na biurku nie ma żadnych ołówków.)

 

There is no life in space.

(W kosmosie nie ma życia.)

 

 

 • Pytania tworzy się poprzez inwersję, np.

 

Is there a car in the garage?

(Czy samochód jest w garażu?)

 

Are there any people in the shop?

(Czy w sklepie są jacyś ludzie?)

 

 

 • Konstrukcji there is używa się, gdy występuje po niej kilka rzeczowników w liczbie pojedynczej, np.

 

There is a pencil, a book and a phone on a desk.

(Na biurku jest ołówek, książka i telefon.)

 

 

Natomiast jeśli wymienia się kilka rzeczowników, z których część występuje w liczbie pojedynczej, a część w liczbie mnogiej, używamy w jednym zdaniu there is i there are, np.

 

There is a pencil, and there are two books on a desk.

(Na biurku jest ołówek i dwie książki.)

 

 

 • Po there is/are może występować rzeczownik + wyrażenie z imiesłowem, np.

 

There’s a hot guy standing next to the bar.

(Koło baru stoi przystojny facet.)

 

 

 • W mowie formalnej konstrukcja: there + to be/being może występować po czasownikach wyrażających czynność wykonywaną w przyszłości, np. anticipate (przewidywać), expect (oczekiwać), envisage (przewidywać), intend (planować), itp.

 

Alice didn’t expect there to be so many people willing to take part in it.

(Alice nie przewidziała, że będzie tylu chętnych do wzięcia w tym udziału.)

 

 

 

 • There zajmuje miejsce podmiotu tak, aby element który mógłby stanowić podmiot, zajął w zdaniu miejsce po orzeczeniu, np.

 

1.

There is a wallet in her bag.

(Portfel jest w jej torebce.)

 

2.

A wallet is in her bag.

(Portfel jest w jej torebce.)

 

W zdaniu 1. there pełni funkcję podmiotu gramatycznego, chociaż tak naprawdę główną rolę w zdaniu odgrywa rzeczownik awallet.

 

 

 • Jedna z zasad użycia there is/are mówi o tym, że wyrażenia te powinny występować w zdaniach zawierających nieokreślone frazy rzeczownikowe (frazy poprzedzone np. przedimkiem a lub an). W myśl tej zasady zdanie: There’s the money on the kitchen table byłoby więc niepoprawne. Istnieje jednak kilka wyjątków:

 

a) kiedy określona fraza czasownikowa wprowadza nową informację, odpowiadając na pytanie, np.

 

’Has mum left any cash?’

There’s the money on the kitchen table.’

 

(„Czy mama zostawiła jakąś gotówkę?”

Pieniądze są na stole kuchennym”.)

 

 

b) obecność przedimka określonego the możliwa jest również w zdaniu, w którym przymiotnik jest odmieniony w stopniu najwyższym, np.

 

There’s the most beautiful girl I’ve ever seen.

(To jest najpiękniejsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek widziałem.)

 

 

 • Zdania z there is/are nie brzmią do końca poprawnie, kiedy czasownik tobe jest częścią konstrukcji z czasownikiem posiłkowym, np.

 

There is a friend going to help me with my homework.

A friend is going to help me with my homework.

(Kolega pomoże mi w moim zadaniu domowym.)

 

 

 • Frazy rzeczownikowe ze znaczeniami typu all (wszyscy) i every(każdy) nie występują często jako podmiot w zdaniach z there is/are. Ich użycie dopuszcza się jedynie w odpowiedzi na pytania, np.

 

’What is there to be worried about?’

There’s everything to be worried about!’

 

(„O co się martwić?”

O wszystko!”)

 

 

Formy negatywne są jednak jak najbardziej dopuszczalne i poprawne, np.

 

There’s nothing to be afraid of.

(Nie ma czego się obawiać.)

 

 

 • Konstrukcji: there is/arenie można użyć, gdy mowa o stałych cechach, przypadłościach, np.

 

There are many girls tall.

(Jest dużo wysokich dziewczyn.)

 

There are many girls ill.

(Jest dużo chorych dziewczyn.)

 

 

 • Gdy mowa o przedmiotach, można użyć dwóch konstrukcji: there is/are lub: podmiot + orzeczenie, np.

 

There is the hardback of ’Pride and Prejudice’ in my bag.

The hardback of „Pride and Prejudice” is in my bag.

(„Duma i uprzedzenie” w twardej oprawie jest w mojej torbie.)

 

 

 • Gdy mowa o jednostkach abstrakcyjnych, można użyć jedynie konstrukcji: there is/are, np.

 

There was certainty in Kate’s eyes.

Certainty was in Kate’s eyes.

(W oczach Kate była pewność.)

 

 

 • There is/aremoże służyć również jako forma przypomnienia tego, co już wcześniej zostało wspomniane bądź tego, co jest już znane rozmówcy, np.

 

’I have no idea what to wear for Jessie’s wedding!’

There’s this yellow dress with little forget-me-nots.’

 

(„Nie mam pojęcia w co się ubrać na ślub Jessiego!”

A ta żółta sukienka z małymi niezapominajkami?”)

 

 

 • Dopuszcza się pominięcie there na początku zdania; taki zabieg nie zmienia znaczenia zdania, np.

 

(There) may be some cake left.

(Może zostało jeszcze trochę ciasta.)

 

(There) appears to be a problem.

(Wygląda na to, że jest problem.)

 

 

 • Konstrukcji there is/are z przymiotnikami używa się jedynie do określania stanów tymczasowych. Dla porównania:

 

Two soldiers were blind.

There were two soldiers blind.

(Dwóch żołnierzy było niewidomych.)

 

Blind (niewidomy) to przymiotnik określający długotrwały stan. Nie można zatem zastosować konstrukcji z there is/are.

 

ale

 

Two soldiers were asleep.

(Dwóch żołnierzy było pogrążonych we śnie.)

 

There were two soldiers asleep.

(Dwóch żołnierzy było pogrążonych we śnie.)

 

Asleep (pogrążony we śnie) to przymiotnik określający tymczasowy stan. Można zatem zastosować konstrukcję z there is/are.

 

 

 

Poniżej podajemy listę przykładowych przymiotników określających stany tymczasowe:

 

afoot (w toku), alarming (niepokojący), asleep (pogrążony we śnie), available (dostępny), awake (obudzony), better (lepszy), certain (pewny), different (inny/różny), empty (pusty), misssing (brakujący/zaginiony), pleasing (miły/ujmujący/korzystny), present (obecny), right (prawy/słuszny/właściwy), sick (chory), surprising (zaskakujący), vacant (wolny/nieobecny), worth (wart), wrong (zły/błędny/nieprawidłowy).Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz