Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Rather

Rather

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz
  • Przysłówek rather jest znaczeniem podobny do przysłówków quite albo fairly i tłumaczy się go jako raczej, trochę. W porównaniu z quite i fairly, rather wyraża większy stopień zdecydowania. Przysłówek rather często sugeruje też, że coś było lepsze (lub gorsze) niż się spodziewaliśmy, np.


It’s rather cold, don’t you think? I think we should turn the heater on.

(Jest całkiem zimno, nie sądzisz? Myślę, że powinnyśmy włączyć grzejnik.)


The book you have advised me not to read is rather great! I’m in love with the protagonist!

(Książka, którą odradzałeś mi czytać, jest naprawdę świetna! Zakochałam się w głównym bohaterze!)

 

Rather jest mniej powszechne w amerykańskiej odmianie angielskiego.  • W zdaniu rather najczęściej pojawia się przed przedimkiem, ale gdy w zdaniu występuje przymiotnik rather może pojawić się także po przedimku nieokreślonym a/an, np.

 

Listen to Stan! He’s got rather a good solution!

(Słuchajcie Stana! Ma raczej dobre rozwiązanie!)


He’s rather irresponsible.

(Jest raczej nieodpowiedzialny.)

 

Listen to San! He’s got a rather good solution!

(Słuchajcie Stana! Ma raczej dobre rozwiązanie!)

 

 

They’re rather morons.  • Przysłówka rather używa się także przy stopniowaniu przymiotników, np.

 

He looks rather older than my dad.

(Wygląda na raczej starszego niż mój tata.)

 

  • Jedną z najpopularniejszych konstrukcji z przysłówkiem rather jest rather than. Za pomocą tej konstrukcji wyraża się preferencje lub wybory, wskazując również na opcje, które się odrzuca – z tego względu w zdaniu rather than występuje zawsze pomiędzy dwiema takimi samymi częściami mowy, np. 


Her eyes are hazel rather than brown.

(Jej oczy są raczej piwne niż brązowe.)


I’d like rather play squash on Wednesday than on Saturday.

(Wolałbym zagrać w squasha w środę niż w sobotę.)

 

 


Sophie decided to go to uni rather than travel.

Sophie decided to go to uni rather than traveling.

(Sophie zdecydowała się pójść na uniwersytet, niż podróżować.)  • Rather than może także pełnić tę samą funkcję co than. W takich przypadkach rather pełni jedynie funkcję emfatyczną – zaznacza, że omawiane sytuacje, wydarzenia rzeczywiście się różnią, np.


I think it would be better to go to this party alone (rather) than with Paul!

(Uważam, że lepiej byłoby pójść na tę imprezę samej, niż z Paulem!)  • Would rather jest kolejną konstrukcją, za pomocą której można wyrazić swoje preferencje. Czasownik występujący w zdaniu po would rather przybiera zawsze formę bezokolicznika bez to. Zarówno w mowie, jak i w piśmie konstrukcję would rather często skraca się do formy ’d rather. Forma przecząca tego wyrażenia to would rather not.


’What do you think about going to the cinema tonight?’ 

I’d rather have Chinese takaway at home.’

(„Co myślisz o kinie wieczorem?”

 „Wolałabym zjeść w domu chińszczyznę”.)


I’d rather not have to study for tomorrow’s test.

(Wolałabym nie musieć się uczyć na jutrzejszy test.)

 


W odróżnieniu od rather than, w konstrukcji would rather nie wskazuje się opcji, którą się odrzuca.    • Would rather występuje także w konstrukcji would rather + podmiot + Past Simple/Past Continuous, za pomocą której można powiedzieć, że woli się, aby jakaś czynność została wykonana przez kogoś innego. 


I’d rather you didn’t text her anymore.

(Wolałabym, żebyś nie wysyłał jej już sms-ów.)


I’d rather Stan bought some proper food; no more hamburgers, please!

(Wolałabym, żeby Stan kupił jakieś normalne jedzenie;

żadnych hamburgerów, proszę!)


I’d rather you were studying for your test.

(Wolałbym, żebyś uczył się do testu.)Aby wyrazić to samo, ale w czasie przeszłym należy użyć czasu Past Perfect. Jednak w takich sytuacjach najczęściej używa się konstrukcji z wish, np.


I’d rather you hadn’t gone to see him yesterday.

I wish you hadn’t gone to see him yesterday.

(Wolałabym, żebyś wczoraj się z nim nie widziała.)  • Konstrukcji or rather używa się w sytuacjach, gdy chcemy poprawić coś w swojej wypowiedzi, np.


He’s really good as an attacking midfielder – or rather, as a centre forward.

(Jest naprawdę dobry jako ofensywny pomocnik – albo raczej jako środkowy napastnik.)  • Przysłówek rather użyty w zdaniach wyrażających opinię, łagodzi ich wydźwięk i sprawia, że są uprzejmiejsze, np.


He’s been rather naughty lately, hasn’t he?

(Był ostatnio raczej niegrzeczny, prawda?)  • W nieformalnej, brytyjskiej odmianie angielskiego rather może także pełnić funkcję wykrzyknienia, np.


’Did you enjoy your time in Italy?’ ’Rather!

(„Podobało ci się we Włoszech?”„No raczej!”)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz